24 - کالا و خدمت

کالا و خدمت

هر موردي كه براي نگهداري در انبار در شركت وجود دارد و همچنين تمام مواردي كه براي فروش به مشتريان ارائه ميشود را بايد در اين قسمت به عنوان كالا يا خدمت تعريف كنيد . در مورد تعريف كالا و خدمت دو مورد زير را در نظر داشته باشيد :

1- در اسناد انبار و سيستم تامين كنندگان خريد ، فقط كالاها استفاده ميشوند و خدمات در سيستم خريد و تامين كنندگان نمايش داده نميشوند .

2- در اسناد فروش و سيستم مشتريان و فروش ، هم كالاها و هم خدمات استفاده ميشوند . (خدمات فقط در سيستم فروش نمايش داده ميشوند .)

3- امكان نگهداري و نمايش موجودي فقط براي كالاها وجود دارد . براي خدمات هيچگونه موجودي نگهداري نميشود .

1- تعريف كالا/خدمت جديد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و خريد شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” كالا/خدمت جديد” كليك كنيد .

1 3 161x300 - کالا و خدمت

 

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

2 3 300x229 - کالا و خدمت

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- انتخاب يكي از گزينه هاي “كالا” يا “خدمت” اجباري است .

2- اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “كالا” باشد ، هم در سيستم “تامين كنندگان و خريد” و هم در سيستم “مشتريان و فروش” قابل استفاده خواهد بود ولي اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “خدمت” باشد ، فقط در سيستم “مشتريان و فروش” قابل استفاده خواهد بود .

3- ورود اطلاعات “كد” و “عنوان” اجباري است . پس از تعريف اين اطلاعات ، در همه جاي سيستم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب كالا يا خدمت باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان” به عنوان مشخصات كالا يا خدمت نمايش داده ميشوند .

4- اطلاعات “كد” و “عنوان” وارد شده براي كالاها و خدمات مختلف نميتوانند تكراري باشند .

5- اگر كالاهايي وجود دارند كه فقط در انبار گردش دارند و براي قسمت فروش داراي گردش نيستند و يا اينكه اصلا قابل فروش نيستند (مثلا مواد اوليه هستند و محصول نيستند) ، از گزينه ا11 1 - کالا و خدمتستفاده كنيد . در صورتيكه گزينه “قابل فروش” براي كالايي فعال باشد ، آن كالا هم در سيستم “تامين كنندگان و خريد” و هم در سيستم “مشتريان و فروش” نمايش داده ميشود و اگر اين گزينه غير فعال باشد ، آن كالا فقط در سيستم “تامين كنندگان و خريد” نمايش داده ميشود .

6- در صورتيكه گزينه “قابل فروش” براي خدمتي غير فعال باشد ، براي آن خدمت در سيستم “مشتريان و فروش” نميتوان سند جديدي ثبت كرد ولي سوابق آن وجود داشته و در گزارش ها نمايش داده ميشود .

7- اگر كالا يا خدمتي كه تعريف ميكنيد از ماليات بر ارزش افزوده معاف است ، گزينه 10 1 - کالا و خدمترا فعال كنيد . در اسناد فروش براي كالاها و خدماتي كه گزينه “معاف از ماليات و عوارض” براي آنها فعال باشد بصورت پيش فرض هيچ ماليات و عوارضي محاسبه نميشود .

8- اگر براي كالا يا خدمتي گزينه “معاف از ماليات و عوارض” غير فعال باشد ، در اسناد فروش و اسناد انبار بصورت پيش فرض ماليات و عوارض بر اساس نرخ هاي وارد شده در قسمت تنظيمات/شركت محاسبه ميشود .

9- در صورتيكه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده ميكنيد ، ورود اطلاعات “عنوان (2)” اجباري است . در همه جاي سيستم در حالت استفاده از زبان دوم هر جا نياز به مشاهده ، نمايش يا انتخاب كالا يا خدمت باشد ، اطلاعات “كد” و “عنوان(2)” به عنوان مشخصات كالا يا خدمت نمايش داده ميشوند.

10- اطلاعات “عنوان (2)” وارد شده براي كالاها يا خدمات مختلف نميتوانند تكراري باشند .

11- ورود اطلاعات “باركد” فقط براي كالاها امكانپذير است.

12- ورود اطلاعات “باركد” اجباري نيست . در صورت ورود باركد ، هنگام صدور اسناد فروش و انبار به جاي ورود اطلاعات كالا بصورت دستي ، ميتوانيد از دستگاه باركد خوان جهت ورود اطلاعات كالا يا خدمات استفاده كنيد .

13- ورود اطلاعات “ايران كد” اجباري نيست .

14- پس از ثبت اطلاعات ، امكان تغيير نوع اطلاعات تعريف شده از “كالا” به “خدمت” يا برعكس وجود ندارد . در صورت نياز بايد اطلاعات حذف شده و مجددا ايجاد شود .

15- “واحد اصلي” ، واحد سنجشي است كه بصورت پيش فرض ، كالا يا خدمت مورد نظر در سيستم با آن سنجيده خواهد شد .

16- اگر اطلاعات تعريف شده از نوع “كالا” باشد ، انتخاب “واحد اصلي” اجباري است ولي اگر از نوع خدمات باشد اختياري است .

17- “واحد فرعي” ، واحد سنجش دوم كالا يا خدمات است . واحد سنجش فرعي در جايي كاربرد دارد كه كالايي كه ارائه ميكنيد مثلا به دو شكل مختلف عددي و بسته اي ارائه ميشود يا كالاهايي داريد كه هر دو واحد سنجش آن براي شما مهم است مثلا كالاي “تير آهن 18” كه واحد اصلي آن “شاخه” است ولي وزن آن (واحد فرعي كيلوگرم) هم اهميت دارد .

18- انتخاب “واحد فرعي” براي يك كالا، اجباري نيست.

19- هم واحد سنجش اصلي و هم واحد سنجش فرعي ، از بين واحدهاي سنجشي كه در قسمت “تعريف واحدهاي سنجش” معرفي شده اند ، انتخاب ميشوند .

20- در صورت تعريف واحد فرعي ، انتخاب يكي از گزينه هاي “نسبت ثابت” يا “نسبت متغير” اجباري است .

21- در صورت انتخاب گزينه “نسبت ثابت” ، ورود اطلاعات “نسبت واحد ها” اجباري است .

22- اطلاعات “نسبت واحدها” براي تبديل مقادير و تعداد يك كالا از واحد اصلي به واحد فرعي و برعكس استفاده ميشود .

23- اگر گزينه “نسبت ثابت” انتخاب شده باشد ، در همه جاي سيستم براي كالاي مورد نظر ، نسبت واحد اصلي و فرعي ثابت خواهد بود و امكان تغيير آن وجود ندارد . (مثلا يك بسته خودكار هميشه 12 عدد خواهد بود) .

24- اگر گزينه “نسبت متغير” انتخاب شده باشد ، در هنگام استفاده از كالا در فروش يا انبار ، ميتوان مقدار آن را به واحد اصلي يا فرعي با نسبتهاي مختلف وارد كرد. (مثلا يك بنديل ورق آهن ممكن است يكبار 1000 كيلو و يكبار 1000.250 كيلو باشد ) .

25- در صورتيكه از يك كالا در قسمتهاي ديگر سيستم (اسناد انبار ، اسناد فروش و … ) استفاده شده باشد ، امكان تغيير واحد اصلي ، واحد فرعي و نسبت واحدها وجود ندارد . در صورت نيار بايد اطلاعات وابسته به اين كالا حذف شوند.

26- در صورتيكه از يك كالا در قسمتهاي ديگر سيستم (اسناد انبار ، اسناد فروش و … ) استفاده شده باشد ، امكان تغيير نوع نسبت از “نسبت متغير” به “نسبت ثابت” وجود ندارد ولي برعكس آن امكان پذير است .

27- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيرهy6 - کالا و خدمت يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغامy7 - کالا و خدمت نمايش داده ميشود .

2- تصوير كالا :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “تصوير كالا” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .
3 3 300x233 - کالا و خدمت

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- با زدن كليدx1 2 - کالا و خدمت ، ميتوانيد يكي از تصاوير موجود در كامپيوترتان را به عنوان تصوير كالاي مورد نظر انتخاب كنيد .

2- ورود اطلاعات “تصوير كالا” اجباري نيست .

3- انتخاب تصوير فقط براي كالاها امكان پذير است و امكان تعريف تصوير براي خدمت وجود ندارد .

4- در صورت دسترسي كاربر ، امكان تغيير يا حذف تصوير يك كالا در هر شرايطي وجود دارد .

3- كنترل موجودي :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “كنترل موجودي” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

4 3 300x229 - کالا و خدمت

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- گزينه “حداقل موجودي” نشاندهنده ميزاني از كالا است كه در صورت رسيدن موجودي انبار به آن مقدار ، بايد نسبت به تهيه ، خريد يا توليد آن اقدام شود . اين مورد معمولابراي كالاي مصرفي كه بصورت مداوم مصرف ميشوند و يا كالاهايي كه در صورت عدم وجود آنها ، مشكلاتي براي كار ايجاد ميشود تعريف ميشود . با تعريف اين مقدار ، ميتوان در گزارش ها كالاهايي را كه مقدار موجودي آنها از حداقل كمتر شده است ، شناسايي كرد .

2- انتخاب گزينه حداقل موجودي ، اجباري نيست .

3- در صورت عدم تعريف حداقل موجودي براي يك كالا ، مقدار صفر در نظر گرفته خواهد شد .

4- گزينه “حداكثر موجودي” نشاندهنده ميزاني از كالا است كه در صورت رسيدن موجودي انبار به آن مقدار ، بايد جلوي تهيه ، خريد يا توليد آن گرفته شود . اين مورد معمولا براي كالاهايي استفاده ميشود كه ظرفيت نگهداري آنها محدود است و يا اينكه بصورت خاص و تك منظوره مصرف ميشوند و وجود آنها بيشتر از مقدار مورد نياز هيچ كاربردي در شركت ندارد . با تعريف اين مقدار ، ميتوان در گزارش ها كالاهايي را كه مقدار موجودي آنها از حداكثر بيشتر شده است ، شناسايي كرد .

5- انتخاب گزينه حداكثر موجودي ، اجباري نيست .

6- در صورت عدم تعريف حداكثر موجودي براي يك كالا ، مقدار بينهايت در نظر گرفته خواهد شد .

7- چنانچه براي كالاي تعريف شده از رديابي كالا استفاده ميكنيد ، گزينه 9 1 - کالا و خدمترا فعال كنيد . رديابي براي كالايي استفاده ميشود كه نياز داريد موجودي آن كالا در يك انبار علاوه بر اينكه در سطح كالا مشخص است ، به تفكيك هاي خاصي هم مشخص باشد . مثلا اگر كالاي “ورق آهن 4” طي حواله هاي مختلفي وارد انبار شده و ميخواهيد خروجي اين كالا از اين انبار بابت هر حواله مشخص باشد و موجودي اين كالا بر اساس هر يك از حواله ها مشخص باشد ، ميتوانيد رديابي را براي اين كالا فعال كنيد و شماره حواله را به عنوان رديابي هنگام صدور اسناد انبار وارد كنيد.

8- اطلاعات صفحه كنترل موجودي فقط براي كالاها قابل تعريف است .

4- انبارهاي مرتبط :

در قسمت پايين فرم معرفي كالا در صفحه “انبارهاي مرتبط” ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد .

5 3 300x230 - کالا و خدمت

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *