139310271925389244539014 - کلیات پیمانکاری

کلیات پیمانکاری

اركان اصلي عمليات پيمانكاري :

در هر نوع عمليات پيمانكاري اركان اصلي زير وجود دارد :

كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند .

پيمانكار : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد .

قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است .

موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولا ساختن يك دارايي يا دارايي هاي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهد.

سازمان موسسات پيمانكاري حداقل بايد سه قسمت اصلي زير را داشته باشد.

1-   قسمت بر آورده و مهندسين

 1. فنرورها و مهندسين

2-   قسمت اجراي عمليات ( قسمت ساخت )

 1. سرپرست كل عمليات
  1. روساي كارگاهها
  2. وقت نگهداران ، انبار دانان ، نگهبانان
  3. كارگران

3-   قسمت حسابداري

فنرورها – مبلغ پيشنهادي براي شركت در مناقصه را محاسبه و تعيين و براي تصويب به سرپرست كل عمليات تسليم . مي كنند تهيه صورت وضعيت ها و بررسي قيمت هاي پيشنهادي پيمانكاران دست دوم و اعلام نتيجة آن براي تصويب به سرپرست كل عمليات ، جزء وظايف فنرورها است وقتي پيمانكار در مناقصه برنده شد فنرورها لسيت مواد ، سفارشات خريد و ساير احتياجات پيمان را تهيه و نسخ آن رابه قسمت حسابداري و رئيس كارگاه ارسال مي كنند .

روساي كارگاهها : كارگران و كاركنان لازم براي انجام عمليات موضوع پيمان را سازماندهي مي كنند همچنين با برآورد ميزان كار به تهيه صورت وضعيت هاي ماهانه كمك مي نمايند .

وقت نگهداران : دستمزد كارگران كارگاه را محاسبه و بر اساس طبقه بندي هزينه ها ، تجزيه و براي رسيدگي و پرداخت به قسمت حسابداري ارسال مي كنند .

انبار داران : مواد و مصالح ارسال شده به كارگاه را دريافت ، شمارش و گزارش مواد و مصالح تحويل شده را روزانه تظيم و براي قسمت حسابداري ارسال مي كنند قسمت حسابداري با تطبيق برگ سفارش خريد و گزارش تحويل كالا ، فاكتور فروشندگان را پرداخت و سپس در اسناد و مدارك مالي ثبت مي كند .

نگهبانان : معمولا تردد افراد ، اموال ، ماشين آلات ، تجهيزات ، وسائط نقليه و مواد و مصالح را به طور شبانه روزي كنترل و از ورود و خروج افراد و وسايل غير مجاز جلوگيري مي كنند بر حسب مورد وظايف ديگري نيز به آنها محمول مي شود .

ليست حساب ها :

« دارائيهاي جاري »

بانك و صندوق :

اين حساب مخصوص ثبت وجه نقدي است كه در مؤسسات براي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي جاري يا پرداخت هاي نقدي آتي نگهداري مي شود در برخي موارد ، وصول وجه نقد از مشتريان اجتناب نا پذير است و همچنين پرداخت هاي مؤسسه نيز در برخي موارد بايد نقدي صورت پذيرد به همين جهت در برخي از مؤسسات ، شخصي به عنوان صندوق دارد استخدام مي گردد و متناسب با حداكثر وجهي كه در اختيار او قرار خواهد شد از او تضمين هاي لازم اخذ خواهد شد لازم به يادآوري است كه علاوه بر حساب صندوق كه در دفتر كل افتتاح شده ، در صورت تعدد ، حسابهاي معين نيز نگهداري مي شود يك دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوقدار نگهداري مي شود كه جنبه آماري و اطلاعاتي دارد و از سيستم حسابداري دو طرفه پيروي نمي كند اين دفتر دريافت ها و پرداخت هاي نقدي را بلافاصله ثبت خواهد نمود در پايان هر روز وجه موجود در صندوق شمارش شده ، با دفتر صندوق مطابقت داده مي شود تا صحت انجام امور دريافت و پرداخت به اثبات برسد . ج صندوق در دفاتر حسابداري بر اساس اسناد حسابداري تكميل مي گردد بدين صورت كه به ازاي دريافت هاي نقدي ، حساب صندوق بدهكار و در مقابل پرداخت هاي نقدي حساب صندوق بستانكار مي شود وجوه نقد ، ضمن آنكه براي معاملات نقدي بسيار اهميت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتيازات اين دارايي مي باشد به همان نسبت نيز مي تواند در معرض سوء استفاده قرار گيرد وبنابر اين مؤسسات كوچك مب توانن با اعلام آئين نامه هاي داخلي نسبت به صحت عمل صندوق اطمينان حاصل نمايند .

ح تخواه گردان :

در مؤسسات ، ممكن است حساب بانك به دليل امتيازات زياد ، جانشين صندوق گردد و كلية دريافت و پرداخت ها از طريق آن انجام شود البته پرداخت هاي جزئي را با صدور چاپ از حساب بانكي انجام نمي دهند و در برخي موارد دريافت كنندگان وجوه جزئي از دريافت چك خود داري مي كند بنابراين براي تامين مالي پرداخت هاي جزئي ، مبلغي را تحت تخواه گودان در اختيار يكي از كاركنان مالي قرار مي دهند تا با رعايت مقررات و آئين نامه هاي داخلي مؤسسه نسبت به پرداخت هزينه هاي جزيي يا خريد بعضي ملزومات ااقدام نمايند . مبلغ تخواه گردان متناسب با هزينه ها و يا پرداخت هاي جزئي مؤسسه است و از شخصي كه تخوان گردان در اختيار او است تضمين لازم دريافت مي گردد در مؤسسات پيمانكاري نيز شخصي را به عنوان تخواه گروان معين مي نمايد و مبالغي رادر اختيار وي قرارمي دهند تا هزينه هايي مانند خريد مواد و مصالح ساختماني ، دستمزد حمل و نقل و … را پرداخت نمايد .

ح دريافتني :

حسابهاي دريافتني از جمله حساب هاي دارايي جاري است و شامل كلية مطالبي مي شود كه مؤسسه بايد در آينده دريافت نمايد عمده ترين اين مطالبات ناشي از فروش هاي نسية كالا يا عرضة نسية‌خدمات مي باشد در مبادلات تجاري امروزه فعالت هاي تجاري نسيه بر مبادلات تجار ينقدي فزوني دارد و اين مسئله حتي در زمينة تجارت خارجي غير قابل مشاهده است .

حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول :

همانطور كه گفته شد ، براثر انجام معاملات نسيه حسابهاي دريافتني ايجاد مي شود و مسئلة وصول اين نوع مطالبات مطرح مي گردد بنابراين شناخت مشتريان در اقدام به مبادلات تجاري از مسايل اساسي تجارت مي باشد در صورتي كه شناخت كافي از مشتريان وجود نداشته باشد وصول مطالبات ممكن است با مشكلات مواجه گردد و چه بسا مطالعات وصول نشوند و عملا امكانات مالي مؤسسه به هدر برود چنانچه احتمال عدم وصول حسابهاي دريافتني وجود داشته باشد آن را به هزينة مطالبات مشكوك الوصول منظور و طرف مقابل آن را ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول مي نامند .

اسناد دريافتني :

امكان دارد در مقابل مطالبات ناشي از فروش نسية كالا يا عرضه خدمات به طور نسيه از طرف خريدار يا درياف كنندة خدمات اسناد قانوني ، مانند سفته و برات دريافت گردد كه آن مطالبات در اصطلاح حسابداري اسناد دريافتني مي گويند .

ح پيش پرداخت :

در برخي موارد قبل از دريافت خدمات يا دارايي وجه ان به فروشنده پرداخت مي گردد . مدارك ثبت هزينه ها وقوع يا تحمل آنهاست و بنابراين زمان پرداخت مبالغي بابت پيش پرداخت ها ، هزينه اي وقوع نيافته است و اين مبالغ در يك حساب دارايي به نام پيش پرداخت ثبت مي گردد . پرداخت بابت بيمه سال آينده ، اجارة 6 ماهه آينده ، آگهي هاي تجاري ماه آينده نمونه اي از پيش پرداخت ها هستند .

ح سپردة حسن انجام كار :

صناع سپردة حسن انجام كار كه ترد كارفرما نگهداري مي شود بايد به عنوان يك قلم دريافتني در صورت هاي مالي نشان داده ميشود يا از طريق يادداشت هاي همراه صورتاي مالي افشاء مي گردد.

« دارائيهاي ثابت »

دارائيهاي ثابت به دارائيهاي گفته مي شود كه به طور نسبي داراي عمر طولاني هستند و در جريان عمليات عادي مؤسسات مورد استفاده قرار مي‌گيرد اين دارايي صرفا براي مؤسسه تهيه‌شده وبه منظور سمايه گذاري يا فروش مجرد تحصيل نشده است دارايي ثابت هر موسسه ، معرف اعتبار بوده و ميزان تجهيزات و ماشين آلات مؤسسه طبقه بندي و قدرت كارايي آن نقش سازنده اي دارد.

دارائيهاي ثابت مشهود :

اين دارائيها داراي موجوديت فيزيكي و عيني هستند و به علت داشتن عمر نسبتا طولاني ، در طي سالهاي متمادي به طور مؤثر در عمليات واحد هاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد از جمله اين دارائيها مي توان : زمين ، ساختمان ، ماشين آلات ، تاسيسات ، وسائط نقليه و اثاثيه را نام برد .

دارائيهاي ثابت نامشهود : اين دارائيها موجوديت فيزيكي و عيني ندارند مانند خط تلفن ، ارزش علائم تجري و …

« بدهي ها »

بدهي ها :

به حقوق مالي طلبكاران نسبت به دارائيهاي يك واحد اقتصادي بدهي گفته مي‌شود . به بيان ديگر تعهدات مالي يك واحد اقتصادي به اشخاص غير از مالك « بدهي » نام دارد انواع بدهي هاي جاري عبارت است از :‌

1 – حسابهاي پرداختني

2 – اسناد پرداختني

3 – پيش دريافت ها

حسابهاي پرداختني : حسابهاي پرداختني يكي از انواع بدهي هاي جاري است و شامل كلية بدهي هايي مي شود كه مؤسسه بايد در آينده پرداخت نمايد عمده ترين اين بدهي ها ناشي ا ز خريدهاي نسيه مي باشند .

اسناد پرداختني : امكان دارد در مقابل بدهي هاي ناشي از خريد نسية كالا و يا دريافت خدمات به طور نسيه مؤسسات به فروشنده و يا عرضه كننده خدمات اسناد قانوني مانند سفته ، برات و … صادر نمايند كه با آنها در اصطلاح حسابداري اسناد پرداختي مي گويند .

پيش دريافت ها : مؤسسه ممكن است قبل از ارائة خدمات مبالغي را از پيش دريافت نمايد كه جزء بدهي مؤسسه محسوب مي شود ، و تحت عنوان حساب پيش دريافت منظور مي گردد . در مؤسسات پيمانكاري مي توان به پيش دريافت بيمه و پيشين در يافت پيمان كار اشاره نمود

بدهي هاي بلند مدت :‌بدهي هايي هستند كه مدت زمان آنها بيش از يك سال مي باشد مثل وام بلن مدت . ديون رهني .

سرمايه : در حسابداري حق مالي مالك يا مالكين واحد اقتصادي نسبت به دارائيهاي آن را اصطلاحا سرمايه مي نامند اگر مؤسسه در طي فعاليت هاي مالي خود سود كسب نمايد موجب افزايش سرمايه و اگر زيان نمايد موجب كاهش سرمايه مي‌گردد .

در آمدها : مؤسسات بر حسب نوع كسب و كارخدماتي براي مشتريان خود ارائه مي كنند ودر ازاي آن خدمات ممكن است وجوهي را دريافت ننمايند يا مشتريان تعهد كنن وجوه فوق را در آينده دريافت نمايند در حسابداري به اين مبالغ اصطلاحا در آمد گفته مي شود و در مؤسسات پيمانكاري نيز در ازاي خدماتي كه پيمانكار براي كارفرما ارائه مي كند مبالغي را به عنوان در آود در يافت مي نمايد از انواه در آمد هاي موجود در يك مؤسسه پيمانكاران مي توان به در آمدهاي متفرقه و كار گواهي شده كه صورت و صنعتي است كه پيمانكار به كارفرما ارائه مي دهد اشاره نمود .

هزينه ها :مؤسسات خدماتي به منظور ارائة خدمات به مشتريان ناچارند مخارج گوناگوني را محتمل شوند كه اين مخارج « هزينه » ناميده مي شود در موسسات پيمانكاري نيز براي انجام پيمانكاري كه همان ارائة خدمات به كار فرمايان مي باشد هزينه هايي را متحمل مي شود از جمله هزينة اداري تشكيلاتي ، هزينة حقوق و …

ح پيمان : در مؤسسات پيمانكاري يك حساب به نام حساب پيمان ها وجود دارد كه به عنوان يك حساب هزينه تلقي مي شود مؤسسات پيمانكاري تماه هزينه هايي كه براي انجام قرارداد خود انجام مي دهند مثلا خريد مصالح و پرداخت دستمزد و هزينة حمل و نقل و … را بستانكار و در مقابل آن حساب پيمان را بدهكار مي كنند .

ح كارگواهي شده : حساب ديگري كه در مؤسسات پيمانكاري وجود دارد ح كارگواهي شده مي باشد كه به عنوان در آمد در اين مؤسسات تلقي مي شود و در آمد هايي كه به دست مي آيد را معمولا تحت عنوان ح‌كارگواهي شده منظور مي نمايند .

شركت پيمانكار ايران بتون ساز در تاريخ 13/1/79 پس از انعقاد قرارداد پيمانكار با شركت توسعة صنايع نيرو گاه ايران جهت احداث فونداسيون تجهيزات كارگاه تعمير ترانس كارگاه شمارة 95-2 ، مبلغ 246102250 ريال را به عنوان مبلغ كل قرارداد معرفي و مورد تاييد قرار گرفت .

طبق اين قرارداد 25% مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت در ازاي يك فقره چك به كارفرما پرداخت مي شود از هر صورت وضعيت 10% به عنوان سپردة حسن انجام كار از پيمان كار كسر مي گردد ككه نصف مبلغ پس از صدور گواهي موقت و مابقي پس از تحويل قطعي دريافت مي گردد .

همچنين به منظور تضمين حسن تعهدات پيمانكار هر زمان با امضاي قرارداد معادل 5% مبلغ كل قرارداد و تسليم يا معادل مبلغ را به حسابي كه كارفرما تعيين مي كند تسليم مي نمايد كه اين مبلغ پس از اولين تحويل موقت آزاد مي شود مانده حسابهاي بدهكار و بستانكار اين شركت در ابتداي سال 79 به شرح زير مي باشد :

صندوق  5870077

جاري شركاء  1000000

تنخواه گردانها 1992700

استهلاك انباشته 3499999

پيش پرداخت ها  10176755

بستانكاران   7900000

سپردة دريافتني  5284680

سرمايه   1000000

دارايي ثابت مشهود 3500000

سود انباشته   15424213

در طي سال مالي 1379 فعاليت هاي عملياتي زير صورت گرفته است : ( هر پرداخت ها از صندوق صورت گرفته است )

15/1 دريافت پيش دريافت قرارداد 8-78 نيروگاه از تعميرات نيرو به مبلغ 61525562 ريال .

23/1 خريد نقدي اشاخه نسبتي جهت پروژه جهت پروژه شركت نيرو و پيمان شمارة 8 به مبلغ 420000 ريال .

25/1 خريد نقدي ميلگرد به مبلغ 2760000 ريال و پرداخت 2000000 ريال به بستانكاران صندوق شركت براي نصب دستگاههاي كارگاه ترانس 8-78 .

6/2 خريد نقدي 4 كاميون آجر جهت پروژة پيمان 8 به مبلغ 1814600 ريال .

11/2 پرداخت وجه نقد جهت خريد آجر براي پروژه شركت تعميرات نيرو به مبلغ 2242300 ريال .

14/2 پرداخت هزينه خريد مصالح جهت اجراي پروژه به مبلغ 1778400 ريال.

25/2 خريد ميلگرد جهت اجراي پروژه و پرداخت وجه آن از صندوق شركت به مبلغ 2430000 ريال .

26/2 پرداخت هزينه هاي جاري توسط تخوان و تجزية آن توسط صندوق كه 275300 ريال بابت هزينه عمومي تشكيلاتي ، 506000 ريال بابت هزينه هاي جاري و تنخواه گردانها به مبلغ 781300 ريال .

5/3 پرداخت بخشي از هزينه خريد و حمل بتون موضوع ق 8-78 به مبلغ 1040000 ريال .

8/3 خريد 4 كاميون آجر براي فنداسيون كارگاه و پرداخت مبلغ آن به مبلغ 1812200 ريال .

13/3 دريافت مابقي 10% حسن انجام كار كسر شده از قرارداد در سال 78 و تسويه حساب قرارداد مذكور به مبلغ 5284680 ريال .

26/3 پرداخت هزينه هاي پروژه 8-78 از محل صندوق به مبلغ 3848400 ريال .

26/3 پرداخت هزينه هاي جاري شركت از محل تنخواهه ئ تجزية آن از محل صندوق شركت كه 1311150 ريال بابت هزينه و 1311150 ريال بابت تخواه گردان .

30/3 خريد آجر جهت ساخت پاية دستگاههاي موضوع قرارداد 8-87 در شركت تعميرات نيرو به مبلغ 10436900 ريال .

5/4 ثبت صورت وضعيت تاييد شدة شمارة يك قرارداد 8-78 با شركت تعميرات نيرو به مبلغ 35147460 ريال .

5/4 دريافت وجه صورت وضعيت شمارة يك تاييد شده از شركت تعميرات نيروي موضوع قرارداد 8-78 .

8/4 پرداخت بابت يك كاميون آجر جهت پروژه 8-78 به مبلغ 479700 ريال .

10/4 پرداخت بابت هزينة خريد بتون و هرينه حمل حمل تا محل پيمان از محا سانترال بتون به مبلغ 894000 ريال پرداخت .

16/4 بابت خريد اتصالات جهت نصب دستگاه تراش و آماده سازي فنداسيون به مبلغ 173300 ريال .

18/4 پرداخت بابت خريد مصالح جهت پروژه در حال اجرا و هزينه هاي عمومي به ترتيب به مبلغ 5258100 ريال و 43500 ريال .

20/4 قطعي شدن ماليات پرداخت شده با ادارايه دارايي در سال 78 و تسوية حساب با اداره داراريي به مبلغ 10176755 ريال .

 

20/4 منظور نمودن مابقي سود سال 78 به حساب طلب هر يك از شركاء به نصبت سرمايه ايشان به مبلغ .

 

25/4 پرداخت هزينه كندن بتون توسط پيمانكاري و خريد ميلگرد به مبلغ 4446000 ريال .

26/4 پرداخت بابت خريد سيمان و آجر به مبلغ 2074300 ريال جهت پروژه در حال احداث .

20/5 ثبت صورت وضعيت تاييد شده شماره 2 موضوع قرارداد 8-78 ن در شركت تعميرات نيرو .

23/5 دريافت وجه صورت وضعيت تاييد شده شماره 2 ق 8-78 از شكرت تعميرات نيرو .

 

13/7 پرداخت بابت خريد سيمان و آجر جهت اجراي پروژه به مبلغ 6680500 ريال .

 

17/7 پرداخت هزينة خريد بتون به مبلغ 24865000 ريال .

25/7 پرداخت مايت خريد بتون آماده و هزينه حمل آن جهت اجراي فنداسيون به مبلغ 2340000 ريال .

25/7 پرداخت هزينة‌خريد بتون به مقدار 230 تن جهن ساخت سالن ترانس به مبلغ 26017600 ريال .

19/8 پرداخت بابت هزينه ها از حمل تنخواه و تجزية آن توسط صندق به مبلق 100.199 ريال كه 510199 ريال بابت هزينة‌عمومي و 1480000 ريال بابت هزينه هاي جاري

26/8 پرداخت بابت خريد بتون و پرداخت هزينه‌حمل آن به مبلغ 1404000 ريال .

30/8 پرداخت هزينه هاي عمومي و جاري از محل تنخواه و تجزية آن توسط صندوق به مبلغ 73000 ريال .

1/9 ثبت صورت وضعيت تاييد شده شمارة 3 ارائه شده به شركت تعميرات نيرو .

2/9 دريافت وجه صورت وضعيت تاييد شده شمارة 3 از شركت تعميرات نيرو .

8/9 پرداخت بابت هزينة بتون و حمل آن از شركت سانترال بتون به مبلغ 1656000 ريال .

12/9 پرداخت بابت هزينة خريد 186 متر مربع بتون آماده از شركت سانترال بتون به مبلغ 14943960 .

18/9 پرداخت هزينة اجراي كمپرسور با جهت كندن بتون و سيم سياه آر ماتور بندني به مبلغ 11643900 ريال .

25/9 پرداخت هزينة جاري از محل تنخواه وتجزيه آن توسط صندوق كه مبلغ 97500 ريال بابت هزينة عمومي ، 1820000 ريال بابت هزينة‌جاري و 1917500 ريال تنخواه گردان ها .

26/9 پرداخت مخارج جاري از محل صندوق شركت به مبلغ 4531698 ريال .

26/9 پرداخت هزينه خريد بتون به پروژه ق 8-78 نيروگاه به مبلغ 1392000 ريال .

1/10 خريد بتون جهت اجراي پروژه در حال احداث شركت تعميرات نيرو به مبلغ 2590000 ريال.

20/10 پرداخت هزينة‌خريدو حمل بتون از شركت سانترال بتون 3237600 ريال .

24/10 خريد 84 متر مربع بتون آماده جهت فنداسيون شركت تعميرات نيرو به مبلغ 7392000 ريال .

24/10 پرداخت هزينة‌خريد بتون آماده جهت پيمان شماره 8-78 به مبلغ 1295040 ريال .

26/10 پرداخت هزينة جاري شركت از محل صندوق به محل 4200000 ريال .

26/10 خريد لوازم مصرفي مورد نياز پروژه نصب پايه دستگاه تعمير ترانس به مبلغ 2607500 ريال .

17/11 خريد بتون آماده از شركت ساترال بتون به مبلغ 3154360 ريال .

9/12 پرداخت هزينة خريد و حمل بتون براي پروژة ق 8-78 به مبلغ 99624 ريال .

15/12 پرداخت هزينة خريد آجر و سيمان و كرايه حمل آن جهت ديواركشي سالن دستگاه تراش بر مبلغ 3594800 ريال .

25/12 انتقال مانده حساب تنخواه به حساب صندوق در پايان سال 79 و تسويه حساب تنخواه به مبلغ 1992700 ريال .

28/12 ثبت صورت وضعيت تاييد شده شمارة 4 قرارداد 8-78 با شركت تعميرات نيرو .

28/12 دريافت وجه صورت وضعيت شماره 4 تاييد شده از شركت تعميرات نيرو .

28/12 منظور نودن نمودن بيمه كسر شده از پيمان 8-78 به حساب هزينه دوره سال 79 و دريافت مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي به مبلغ 15285943 ريال .

28/12 پرداخت دستمزد كارگران روزمره و خريد اهن براتي پرووژه 8-789 به مبلغ 7164726 ريال توضيحات اضافي :

صورت وضعيت هاي دريافت شده و تايد شده از شركت تعميرات نيرو و به قرار زير است :‌

 صورت وضعيت شماره را :

جزء                        بدهكاري                       بستانكار

صندوق                  18922704

پيش دريافت           9000000

پيش پرداخت         3710010

ماليات                                                      1757373

بيمه                                                         1952637

حساب دريافتني       3514746

سپردة‌حسن انجام كار ( %10 )‌

بدهكاران                                                 35147460

 

 صورت وضعيت شمارة 2 :

جزء               بدهكار                    بستانكار

صندوق           29619470

پيش دريافت    13530000

پيش پرداخت      5733147

ماليات 5%                                             2715701

بيمه                                                    3017446

حساب دريافتني     5431403

سپردة حسن انجام كار 10%                          5431403

بدهكار                                                 54314020

 

صورت وضعيت شمارة 3                                                                             جزء                                     بدهكار                              بستانكار

صندوق                                  7473844

پيش دريافت                                                                   11995562

پيش پرداخت                          3221506

اداره ماليات 5%                                                                 1260609

تامين اجتماعي بيمه                                                           1960974

حساب دريافتني                      25212218

سپردة حسن انجام كار              2521218

بدهكاران                                                                        25212180

مطلوبست :

الف) افتتاح حسابهاي دائمي تاريخ 6/1/79

ب) ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامة شركت ايران بتون ساز

ج) انتقال ملنده حساب هاي دفتر روزنامه به دفتر كل

د) تهية صورت هاي مالي : صورت سود وزيان ، ترازنامه و تراز آزمايشي به تاريخ 29/12/79

ه) ثبت بستن حساب موقت و حساب هاي دائمي شركت به تاريخ 29/12/79

شركت پيمانكاري ايران بتون ساز كوج

 

صورت سود و زيان

منتهي به 28/12/1379

 

 

كارگواهي شده ( صورت وضعيت تاييد شده ) – در آمدها     222093980

كسر مي شود : بهاي تمام شدة پيمان :

هزينة مواد و مصالح                      148118600

هزينة‌كراية ماشين آلات                            1700000

هزينة حقوق و دستمزد                            6250000

جمع بهاي تمام شده پيمان اجرا شده                              ( 171368600 )

سود ناويژة پيمان                                                      50725380

كسر مي شود : هزينه هاي عملياتي تشكيلاتي                    ( 25674140 )

سود ويژة سال 79 قبل از كسر ماليات                            25051240

 

شركت پيمانكاري ايران بتون ساز

 

ترازنامه

 

منتهي به 28/12/1379

دارائيها :                                                                بدهی ها :

صندوق                          2884599                        بستانکاران                     11147458

بدهكاري                       11104699                      استهلاک انباشته            3499999

پيش پرداخت                22209399                      سرمایه                          100000

حساب دريافتني ( سپردة حسن انجام كار ) 3500000   سود سال جاری          25051240

دارايي ثابت ( ماشين آلات )   1000000

جاري شركاء

جمع دارائيها                 40698697                       جمع بدهی ها و سرمایه     40698697

 

 

 

نرم افزاری که این در این شرکت مورد استفاده قرار میگیرد همکاران سیستم بوده که ،امکان دریافت، طبقه‌بندی، جمع‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی از سایر سیستم‌ها همچون انبار، فروش، دریافت و پرداخت، دارایی ثابت، حقوق و بهای تمام شده را به‌صورت خودکار فراهم کرده و گزارش‌های مالی یکپارچه‌ای را از وضعیت سازمان در ابعاد مختلف ارائه می‌کند.

این سیستم ضمن کمک به مدیران برای کنترل و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی، امکان ارزیابی واحدهای تجاری در مسیر حرکت به سمت اهداف تعیین شده را برای ذینفعان داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

اطلاعات بیشتر در مورد سیستم حسابداری همکاران سیستم

منافع و مزایا

انسجام بخشیدن به اطلاعات مالی

دیگر نیازی نیست که برای ایجاد یک گزارش مالی جامع در سطح سازمان، اطلاعات مختلفی را از بخش‌ها و سیستم‌های مختلف سازمان جمع‌آوری کرد و در یک کار طاقت فرسا و با ابزارهای معمولی آن‌ها را تحلیل کرد، حسابداری همکاران سیستم، تمامی این اطلاعات را در قالبی یکسان جمع‌آوری‌ کرده و با تجزیه و تحلیل لازم در اختیار قرار می‌دهد.

به‌هنگام نگهداشتن اطلاعات مالی

اطلاعات مالی همزمان با انجام عملیات می‌توانند به سیستم همکاران سیستم منتقل شوند، بنابراین، همواره اطلاعات مالی به‌هنگام خود را مرور می‌کنید، تنها کافی است دیگر سیستم‌های یکپارچه همکاران سیستم را در کنار سیستم حسابداری پیاده‌سازی و تنظیم کنید.

تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری مدیران

تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات منسجم و به‌هنگام مالی، صحیح‌ترانجام خواهد پذیرفت، و چه بهتر که این اطلاعات به سادگی و سرعت در اختیار مدیران باشد.

گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی سازمان

ذینفعان بیرونی به گزارش‌هایی از سازمان نیاز دارند که صحت آن‌ها بسیار مهم است. این گزارش‌ها را بدون دغدغه از سیستم حسابداری همکاران می توان استخراج کرد ساختارهای قانونی و متداول این گزارش‌ها از پیش‌ تعریف شده و نیازی به تعریف ندارد .

امکانات و ابزارها

ساختار حساب‌ها و صدور اسناد حسابداری

طبقه­‌بندی حساب­‌ها تا شش سطح شامل گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل

امکان طبقه­‌بندی حساب­های تفصیلی به صورت درخت‌واره

تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب جهت رؤیت توسط سیستم‌های مختلف

ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم

شناسایی اسنادی که از دیگر سیستم­ها به طور خودکار ارسال شده‌اند و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی

تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر

ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ­‌های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و شماره­‌گذاری اسناد به صورت خودکار

جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند

صدور اسناد تعدیل ماهیت حساب‌ها، بستن حساب­‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیلی ماهیت حساب­‌ها در سال بعد

تهیه سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی

مرور حساب­‌ها در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌­ها، اسناد حسابداری

تهیه انواع نمودارهای مقایسه‌­ای

ارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچمون Excel به منظور تجزیه و تحلیل مورد نظر کاربر

آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی

گزارش­‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گزارش­‌های جامع حسابداری

گزارشگری و تحلیل

تهیه سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی

و… به منظور تجزیه و تحلیل­های مالی مورد نظر کاربرExcelارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچون

مرور حساب‌­ها در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب­‌ها، اسناد حسابداری

تهیه انواع نمودارهای مقایسه‌­ای

آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب­‌ها به صورت ساده و تحلیلی

گزارش­‌های ساده و تحلیلی دفاتر و‌ تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گزارش­‌های جامع حسابداری

واتصال آن ها به سیستم برای تهیه گزارشExcel وWordامکان طراحی گزارش های خاص در محیط

امکانات اصلی

معرفی حسابها

 1. طبقه بندی حسابها در سطوح مختلف جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع تمامی شرکت ها
 2. تعریف حسابهای تفضیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفضیلی با حسابهای معین مختلف
 3. تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین براساس ریالی، ارزی، وتعدادی
 4. امکان طبقه بندی حسابهای تفضیلی به صورت درختواره
 5. تعیین حقوق دسترسی به ازاری هر حساب جهت رویت توسط سیستم های مختلف

اسناد حسابداری

 1. ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده، دائم
 2. ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت هم زمان و شماره گذاری اسناد به صورت خودکار
 3. جستجوی اسناد براساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
 4. شناسایی اسنادی که از سایر سیستم ها به طور خودکار ارسال شده اند و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
 5. ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچمون Excel و… به منظور تجزیه و تحلیل های مالی مورد نظر کاربر

عملیات پایان سال و امکانات خاص

 1. صدور اسناد تعدیل ماهیت حساب ها، بستن حساب ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیلی ماهیت حساب ها در سال بعد
 2. تهیه سند کل برای دوره های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
 3. تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 4. تطبیق گردش حسابها جهت آنالیز حساب ها
 5. صدور اعلامیه بدهکار و بستانکار برای طرف حسابهای شرک

گزارش های اصلی

مرور حساب ها در کلیه سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب ها ، اسناد حسابداری و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای

آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی

اقلام تطبیق یافته در سطوح مختلف حساب ها به صورت ساده و تحلیلی

دفتر روزنامه و کل براساس ریز اسناد و اسناد کل

گزارش های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گارش های جامع حسابداری

 

 

 

 

 

 

سیستم صورت های مالی

اطلاعات مالی منسجم، طبقه بندی شده و به روز برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های عملیاتی هر شرکت ضروری است سیستم صورت های مالی همکاران سیستم بر مبنای اطلاعات مالی موجود در سیستم حسابداری بر اساس سر فصل بوده و از انعطاف کافی برای متناسب سازی با نیاز شرکت برخوردار است.

امکانات اصلی :

تهیه و تنظیم ساختار صورت های مالی با استفاده از مفهوم سرفصل

برقراری ارتباط با کدینگ حسابداری و مجموعه سرفصل های تعریف شده تا شش سطح

امکان تعریف دوره های زمانی مختلف برای تهیه صورت های مالی در طول یک سال مالی

تهیه گطزارشات اصلی شامل ترازنامه، سود و زیان، سود و زیان انباشته، سود و زیان جامع و گردش وجوه نقد همراه با یادداشت های پیوست

تفکیک اقلام حائز اهمیت از اقلام با اهمیت کمتر (تحت عنوان سایر) در گزارش تفضیلی

امکان ردیابی مبلغ هر سر فصل در سطح حساب کل، معین و سطوح تفضیلی

تهیه یاداشت دارایی ثابت مشهود از طریق سیستم دارایی ثابت

تهیه صورت های مالی مقایسه ای – امکان مقایسه اقلام صورت مالی دوره جاری با هریک از دوره های تعریف شده گذشته

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *