24 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ : 

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺩﻓﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ، ﺩﻟﻴﻞﺍﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻥﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻔﻘﻮﺩﻱ، ﺳﺮﻗﺖ، ﺛﺒﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺗﺨﺮﻳﺐﻛﺎﻻ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﻤﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩﻭﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﮓ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪﺍﻳﻦ ﺗﮕﻬﺎ ﺭﻭﻱﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﮓﻛﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰﺗﮕﻬﺎ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻬﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﻓﺘﺮﻱﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

1-   انبار گردانی جديد  :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” انبارگردانی جديد” كليك كنيد .

1 6 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

2 6 300x100 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      انتخاب” انبار” جهت انبارگردانی اجباري است .

2-      ورود اطلاعات “مسئول انبارگردانی” و “تاریخ” اجباري است . تاریخی که برای انبارگردانی انتخاب می شود مبنای تاریخ اسناد انبار ماقبل این تاریخ پس از عملیات تایید شمارش انبار گردانی است. به عبارت ديگر پس از تاييد شمارش انبار گرداني از تاريخ ثبت شده در انبارگرداني ديگر اسناد انبار ماقبل تاريخ انبارگرداني قابل حذف /اضافه و ويرايش تعدادي كالا را ندارد.

3-      در صورتي كه شرح خاصي را نياز است جهت انبار گرداني ثبت كنيد مي توانيد در قسمت “شرح” وارد نماييد.

4-      “حداقل موجودي كالا” در اين قسمت مي توانيد حداقل ميزان كالا را جهت شركت در انبارگرداني تعيين كنيد بطور مثال شما مي خواهيد كليه كالاهايي كه در انبار 50 عدد يا بيشتر وجود دارد را انبارگرداني كنيد و نه همه كالاهاي انبار را با وارد كردن عدد 50 در قسمت حداقل موجودي و كليك كردن گزينه “انتخاب بر اساس حداقل موجودي3 5 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در قسمت پايين فرم سيستم بطور اتوماتيك كالاهايي را كه بيشتر از 50 عدد موجودي دارند را به ليست كالاهاي انبارگرداني اضافه مي كند.

5-      براي اضافه كردن كالا به قلم انبار گرداني، كليدy16 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ  يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد t5 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .

6-      در صورتيكه كالا داراي رديابي است مي توانيد از قسمت رديابي، رديابي هايي كه مي خواهيد در انبارگرداني بشماريد را انتخاب كنيد.

7-      پس از انتخاب كالا جهت شمارش كالا بايد براي كالاهاي انتخاب شده “تگ” صادر كنيد كه با استفاده از گزينه5 4 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ از بالافرم مي توانيد عمليات صدور تگ را انجام دهيد و از طريق گزارش 4 5 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲبالا فرم از تگ هاي صادر شده گزارش گرفته و چاپ بگيريد.

8-      در صورتي كه براي كالاهايي كه صدور تگ كرده ايد عمليات تاييد شمارش را انجام نداده ايد، مي توانيد با استفاده از گزينه6 1 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ تگ هاي صادره را خذف نماييد.

9-    پس از عمليات صدور تگ  مي توانيد براي كالاهاي شمارش شده مقادير شمارش كالا را وارد نماييد و پس از وارد نمودن شمارش كالا ها عمليات شمارش را با استفاده از گزينه c3 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ تاييد مي كنيم. به اين نكته توجه داشته باشيد كه با عمليات تاييد شمارش انبارگرداني ديگر امكان ثبت سند انبار به تاريخ قبل از انبارگرداني وجود ندارد و مقدار تعدادي اسناد قبل از تاريخ انبارگرداني را نمي توان تغيير داد.

10-   در صورتي كه بعد از عمليات تاييد شمارش بخواهيم شمارش يك كالا را تغيير دهيم مي توانيم با استفاده از گزينه t5 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ برگشت از تاييد شمارش كنيم و سپس مقادير شمارش را تغيير دهيم.

11-   بعد از عمليات تاييد شمارش كالا با استفاده از گزينه صدور سند كسري  7 2 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲمي توان براي كالاهاي داراي كسري، سند خروج كسري انبارگرداني صادر نمود. با كليك كردن

گزينه صدور سند كسري پنجره8 1 300x110 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ باز مي شود و كاربر مي تواند حساب معين و حساب تفصيلي كسري را انتخاب نمايد. با استفاده از گزينه 9 2 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ مي تواند خروج كسري را حذف نمود.

12-   بعد از عمليات تاييد شمارش كالا با استفاده از گزينه صدور سند كسري7 2 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ  مي توان براي كالاهاي داراي اضافي، سند رسيد اضافي انبارگرداني صادر نمود. با كليك كردن

گزينه صدور سند اضافي پنجره10 2 300x113 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ باز مي شود و كاربر مي تواند حساب معين اضافي و حساب تفصيلي آنرا انتخاب نمايد. با استفاده از گزينه9 2 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ  مي توان رسيد اضافي را حذف نمود.

13-   در قسمت “اسناد مرتبط ” مي توان شماره اسناد كسري و اضافي صادر شده براي انبارگرداني را مشاهده نمود.

11 2 300x96 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

14-   پس از ثبت اطلاعات ، امكان تغيير نوع اطلاعات تعريف شده از “كالا” به “خدمت” يا برعكس وجود ندارد . در صورت نياز بايد اطلاعات حذف شده و مجددا ايجاد شود .

 

5-   يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

12 1 300x122 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

 

6-   ليست انبار گرداني هاي انجام شده :

براي مشاهده ليست انبار گرداني هاي سيستم ، وارد قسمت تامين كنندگان و خريد شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “انبارگرداني هاي انجام شده” كليك كنيد .

13 1 100x300 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از انبارگرداني هاي انجام شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

14 1 300x148 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ

 

7-   حذف انبارگرداني :

در صورت نياز به حذف اطلاعات انبارگرداني تعريف شده ، از ليست انبارگرداني ها ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمتpp3 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ  كليدpp4 - ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ  را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

توجه داشته باشيد كه با حذف عمليات انبارگرداني در صورتي كه براي انبارگرداني سند كسري و اضافي صادر شده باشد. آنها نيز حذف مي شوند.

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *