سپید_حساب_ویرا

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار

فهرست مطالب

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺩﻓﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ، ﺩﻟﻴﻞﺍﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻥﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻔﻘﻮﺩﻱ، ﺳﺮﻗﺖ، ﺛﺒﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺗﺨﺮﻳﺐﻛﺎﻻ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﻤﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩﻭﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﮓ ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ و ﺑﻌﺪﺍﻳﻦ ﺗﮕﻬﺎ ﺭﻭﻱﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺷﻤﺎﺭﺵﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﮓﻛﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰﺗﮕﻬﺎ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻬﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﻓﺘﺮﻱﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

1-   انبار گردانی جدید  

 

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت تامین كنندگان و انبار شده و در قسمت عملیات روی گزینه ” انبارگردانی جدید” كلیك كنید .

 

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار

 

در پنجره ای كه در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

 

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

 

1-      انتخاب” انبار” جهت انبارگردانی اجباری است .

2-      ورود اطلاعات “مسئول انبارگردانی” و “تاریخ” اجباری است . تاریخی که برای انبارگردانی انتخاب می شود مبنای تاریخ اسناد انبار ماقبل این تاریخ پس از عملیات تایید شمارش انبار گردانی است. به عبارت دیگر پس از تایید شمارش انبار گردانی از تاریخ ثبت شده در انبارگردانی دیگر اسناد انبار ماقبل تاریخ انبارگردانی قابل حذف /اضافه و ویرایش تعدادی كالا را ندارد.

3-      در صورتی كه شرح خاصی را نیاز است جهت انبار گردانی ثبت كنید می توانید در قسمت “شرح” وارد نمایید.

4-      “حداقل موجودی كالا” در این قسمت می توانید حداقل میزان كالا را جهت شركت در انبارگردانی تعیین كنید بطور مثال شما می خواهید كلیه كالاهایی كه در انبار 50 عدد یا بیشتر وجود دارد را انبارگردانی كنید و نه همه كالاهای انبار را با وارد كردن عدد 50 در قسمت حداقل موجودی و كلیك كردن گزینه “انتخاب بر اساس حداقل موجودی3 5 در قسمت پایین فرم سیستم بطور اتوماتیك كالاهایی را كه بیشتر از 50 عدد موجودی دارند را به لیست كالاهای انبارگردانی اضافه می كند.

5-      برای اضافه كردن كالا به قلم انبار گردانی، كلیدy16  یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یك قلم میتوانید از كلید t5 یا Ctrl+Delete استفاده كنید .

6-      در صورتیكه كالا دارای ردیابی است می توانید از قسمت ردیابی، ردیابی هایی كه می خواهید در انبارگردانی بشمارید را انتخاب كنید.

7-      پس از انتخاب كالا جهت شمارش كالا باید برای كالاهای انتخاب شده “تگ” صادر كنید كه با استفاده از گزینه5 4 از بالافرم می توانید عملیات صدور تگ را انجام دهید و از طریق گزارش 4 5بالا فرم از تگ های صادر شده گزارش گرفته و چاپ بگیرید.

8-      در صورتی كه برای كالاهایی كه صدور تگ كرده اید عملیات تایید شمارش را انجام نداده اید، می توانید با استفاده از گزینه6 1 تگ های صادره را خذف نمایید.

9-    پس از عملیات صدور تگ  می توانید برای كالاهای شمارش شده مقادیر شمارش كالا را وارد نمایید و پس از وارد نمودن شمارش كالا ها عملیات شمارش را با استفاده از گزینه c3 تایید می كنیم. به این نكته توجه داشته باشید كه با عملیات تایید شمارش انبارگردانی دیگر امكان ثبت سند انبار به تاریخ قبل از انبارگردانی وجود ندارد و مقدار تعدادی اسناد قبل از تاریخ انبارگردانی را نمی توان تغییر داد.

10-   در صورتی كه بعد از عملیات تایید شمارش بخواهیم شمارش یك كالا را تغییر دهیم می توانیم با استفاده از گزینه t5 برگشت از تایید شمارش كنیم و سپس مقادیر شمارش را تغییر دهیم.

11-   بعد از عملیات تایید شمارش كالا با استفاده از گزینه صدور سند كسری  7 2می توان برای كالاهای دارای كسری، سند خروج كسری انبارگردانی صادر نمود. با كلیك كردن

 

گزینه صدور سند كسری پنجرهﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار باز می شود و كاربر می تواند حساب معین و حساب تفصیلی كسری را انتخاب نماید. با استفاده از گزینه 9 2 می تواند خروج كسری را حذف نمود.

 

12-   بعد از عملیات تایید شمارش كالا با استفاده از گزینه صدور سند كسری7 2  می توان برای كالاهای دارای اضافی، سند رسید اضافی انبارگردانی صادر نمود. با كلیك كردن

 

گزینه صدور سند اضافی پنجرهﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار باز می شود و كاربر می تواند حساب معین اضافی و حساب تفصیلی آنرا انتخاب نماید. با استفاده از گزینه9 2  می توان رسید اضافی را حذف نمود.

13-   در قسمت “اسناد مرتبط ” می توان شماره اسناد كسری و اضافی صادر شده برای انبارگردانی را مشاهده نمود.

 

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار

 

14-   پس از ثبت اطلاعات ، امكان تغییر نوع اطلاعات تعریف شده از “كالا” به “خدمت” یا برعكس وجود ندارد . در صورت نیاز باید اطلاعات حذف شده و مجددا ایجاد شود .

 

 

2-   یادداشت و اطلاعات تكمیلی 

 

برای مشاهده نحوه استفاده از قسمتهای “یادداشت” و “اطلاعات تكمیلی” ، به راهنمای قسمتهای عمومی سیستم مراجعه كنید .

 

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار

 

 

3-   لیست انبار گردانی های انجام شده 

 

برای مشاهده لیست انبار گردانی های سیستم ، وارد قسمت تامین كنندگان و خرید شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “انبارگردانی های انجام شده” كلیك كنید .

 

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار

 

با انتخاب این گزینه ، لیستی از انبارگردانی های انجام شده در سیستم به همراه خلاصه ای از اطلاعات تعریف شده برای آنها نمایش داده میشود .

 

ﺍﻧﺒﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ در سپیدار

 

4-   حذف انبارگردانی 

در صورت نیاز به حذف اطلاعات انبارگردانی تعریف شده ، از لیست انبارگردانی ها ، مورد یا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمتpp3  كلیدpp4  را بزنید یا از Ctrl+D استفاده كنید .

توجه داشته باشید كه با حذف عملیات انبارگردانی در صورتی كه برای انبارگردانی سند كسری و اضافی صادر شده باشد. آنها نیز حذف می شوند.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ