623 - اعلاميه پرداخت

اعلاميه پرداخت

ثبت عمليات اعلاميه پرداخت
در فرم اعلاميه پرداخت امكان ثبت اعلاميه هاي پرداخت وجه نقد ، چك ، اعلاميه برداشت و خرج كردن چك با انواع پرداخت هاي مختلف “پرداخت به مشتري” ، ” پرداخت به تامين كننده” ، “پرداخت به ساير” ، ” بانك به بانك” ، “بانك به صندوق” ، ” صندوق به بانك” ، “صندوق به صندوق” و “تضمين” وجود دارد . و شما به راحتي مي توانيد در اين فرم با توجه به نوع پرداختي كه انجام مي دهيد ، عمليات مربوطه را ثبت نموده و سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).
p11 - اعلاميه پرداخت
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت و پرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اعلاميه پرداخت جديد” كليك كنيد . (تصوير2).
p12 - اعلاميه پرداخت
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “اعلاميه پرداخت جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم اعلاميه پرداخت “نوع” پرداخت را از سلكتور آن انتخاب نماييد . در اعلاميه پرداخت ، هشت نوع پرداخت وجود دارد كه عبارت است از : “به تامين كننده” ، “به مشتري” ، “پرداخت به ساير” ، “بانك به بانك” ، “بانك به صندوق” ، “صندوق به بانك” ، “صندوق به صندوق” و “تضمين” . شما مي توانيد با توجه به نوع پرداختي كه انجام مي دهيد ، يكي از انواع پرداخت را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم اعلاميه ادامه بدهيد (تصوير 3).
4. “طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري اعلاميه پرداخت ، “شماره” فعال بوده و شماره اعلاميه را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري اعلاميه پرداخت ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به اعلاميه پرداخت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6. “تاريخ” پرداخت را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7. “حساب معين” را مشخص نماييد . معين انتخابي ، سمت بدهكار سند اعلاميه پرداخت خواهد بود . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار مشتريان وفروش” معين هاي مربوط به حساب هاي فروش به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع پرداخت به مشتري” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي دريافتني را نمايش خواهد داد . همچنين در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار تامين كنندگان و انبار” معين هاي مربوط به حسابداري انبار به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع پرداخت به تامين كننده” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به حساب هاي پرداختني را نمايش خواهد داد و شما مي توانيد درصورت نياز معين مربوطه را تغيير دهيد . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار دريافت و پرداخت” معين هاي مربوط به عمليات بانكي به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب نوع پرداخت “بانك به بانك” و “صندوق به بانك” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به موجودي بانك هاي ريالي را نمايش خواهد داد . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/تنظيمات نرم افزار دريافت و پرداخت” معين هاي مربوط به عمليات بانكي به درستي ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب نوع پرداخت “بانك به صندوق” و “صندوق به صندوق” ، سيستم به صورت پيش فرض ، معين مربوط به موجودي صندوق ريالي را نمايش خواهد داد . ولي با انتخاب نوع در يافت “ساير دريافت ها” و “تضمين” حساب معين خالي بوده و شما مي توانيد معين مورد نظرتان را از سلكتور معين انتخاب نماييد (تصوير 3).
8. “صندوق” پرداخت را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
9. با انتخاب صندوق ، گزينه “ارز” با ارز صندوق انتخابي پر خواهد شد و غير قابل تغيير مي باشد (تصوير 3).
10. اگر پرداخت خود را به صورت وجه نقد انجام داده ايد ، در گزينه “مبلغ نقد” ، مقدار آن را وارد نماييد (تصوير 3).
11. “شرح” اعلاميه پرداخت را وارد نماييد (تصوير 3).
12. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، “شرح (2)” اعلاميه پرداخت را وارد نماييد (تصوير 3).
13. قسمت اقلام رسيد دريافت متشكل از چهار صفحه شامل : چك ، اعلاميه برداشت ، خرج كردن چك و اسناد مرتبط مي باشد (تصوير 3).
p13 - اعلاميه پرداخت
تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر اعلاميه پرداخت
14. سيستم به صورت پيش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمايش مي دهد . اگر پرداخت خود را به صورت چك انجام داده ايد ، بر روي صفحه “چك” قرار گرفته و با زدن كليد p1 - اعلاميه پرداخت پايين فرم ، اطلاعات قلم چك پرداختي را وارد نماييد (تصوير 4).
15. در قسمت قلم چك پرداختي : “تفصيل حساب بانكي ، شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاريخ (يعني تاريخ سررسيد چك) ، نوع مدت ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 4).
p14 - اعلاميه پرداخت
تصوير 4 : ورود اطلاعات قلم چك پرداختي
16. اگر عمليات برداشت بانكي صورت گرفته است ، بر روي صفحه “اعلاميه برداشت” قرار گرفته و با زدن كليد p2 - اعلاميه پرداخت پايين فرم ، اطلاعات قلم اعلاميه برداشت را وارد نماييد (تصوير 5).
17. در قسمت قلم اعلاميه برداشت : “شماره برداشت ، تاريخ برداشت ، مبلغ ، تفصيل حساب بانكي ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 5).
p15 - اعلاميه پرداخت
تصوير 5 : ورود اطلاعات قلم اعلاميه برداشت
18. اگر چك دريافتي از ديگران را به هر دليلي به طرف مقابل خود واگذار نماييد و يا به اصطلاح چك دريافتي را خرج نماييد ، بر روي صفحه “خرج كردن” قرار گرفته و با زدن كليد p3 - اعلاميه پرداخت پايين فرم ، اطلاعات قلم خرج كردن را وارد نماييد (تصوير 6).
19. در قسمت قلم خرج كردن ، شماره چك دريافتي را از سلكتور “شماره” انتخاب نماييد . با انتخاب شماره چك ، ساير اطلاعات چك دريافتي به صورت خودكار توسط سيستم نمايش داده مي شود (تصوير 6).
p16 - اعلاميه پرداخت
تصوير 6 : ورود اطلاعات قلم خرج كردن چك
20. اگر نوع پرداخت را “پرداخت به مشتري” و يا “پرداخت به تامين كننده” انتخاب نموده باشيد ؛ در پايين فرم ، “تخفيف” فعال شده و شما مي توانيد در صورت وجود تخفيف در زمان پرداخت ، تخفيف مورد نظر را وارد نماييد . در اين صورت مبلغ تخفيف به مبلغ پرداخت اضافه شده و جمع كل پرداخت را تشكيل مي دهد (تصوير 7).
21. در بالاي فرم “اعلاميه پرداخت ” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه پرداخت” فعال شده باشد ، به محض ثبت اعلاميه پرداخت ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 7).
22. در صورتي كه در تنظيمات سيستم دريافت و پرداخت ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه پرداخت ” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره اعلاميه پرداخت ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “اعلاميه پرداخت” ، كليد “صدور سند حسابداري” p4 - اعلاميه پرداخت را كليك كنيد (تصوير 7).
23. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه پرداخت ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه هاي پرداخت كليد “نمايش سند حسابداري” p5 - اعلاميه پرداخت را بزنيد (تصوير 7).
24. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه پرداخت ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه هاي پرداخت كليد “حذف سند حسابداري” p6 - اعلاميه پرداخت را بزنيد (تصوير 7).
25. در قسمت پايين فرم اعلاميه پرداخت كليد”تاريخچه” p7 - اعلاميه پرداخت تعبيه شده است . با استفاده از اين كليد ، امكان مشاهده تاريخچه چك پرداختي مورد نظر وجود دارد (تصوير 7).
p17 - اعلاميه پرداخت
تصوير 7 : ذخيره اطلاعات اعلاميه پرداخت و امكانات موجود در آن
26. با انتخاب گزينه تاريخچه ، فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد تاريخچه چك را مشاهده نماييد (تصوير 8).
p18 - اعلاميه پرداخت
تصوير 8 : فرم تاريخچه چك
27. با استفاده از عمليات راس گيري مي توانيد ميانگين وزني يك اعلاميه پرداخت را به ازاي قلم هاي “وجه نقد ، چك ، اعلاميه برداشت و خرج كردن” و نسبت به يك مبدا زماني خاص استخراج كنيد . براي راس گيري يك اعلاميه پرداخت ، در بالاي فرم اعلاميه پرداخت كليد “راس گيري” p8 - اعلاميه پرداخت را بزنيد (تصوير 7).
28. با انتخاب گزينه راس گيري فرمي در اختيار شما قرار مي گيرد و شما مي توانيد ، عمليات راس گيري را با زدن كليد محاسبه انجام دهيد . ضمنا اين امكان وجود دارد كه اقلام شركت كننده در محاسبه راس پرداخت ، با توجه به نياز شما تعيين شود (تصوير 9).
p19 - اعلاميه پرداخت
تصوير 9 : فرم راس گيري اعلاميه پرداخت
29. در اعلاميه پرداخت در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه پرداخت را مشاهده كنيد. همچنين در اعلاميه پرداخت از نوع انتقالي در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات رسيد انتقالي براي اعلاميه پرداخت را مشاهده كنيد (تصوير 10).
p20 - اعلاميه پرداخت
تصوير 10 : صفحه اسناد مرتبط
30. براي مشاهده ليست اعلاميه هاي پرداخت ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “اعلاميه پرداخت” كليك كنيد (تصوير 11).
p21 - اعلاميه پرداخت
تصوير 11 : فهرست اعلاميه هاي پرداخت

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *