سپید_حساب_ویرا

اعلامیه پرداخت

فهرست مطالب

در فرم اعلامیه پرداخت امكان ثبت اعلامیه های پرداخت وجه نقد ، چك ، اعلامیه برداشت و خرج كردن چك با انواع پرداخت های مختلف “پرداخت به مشتری” ، ” پرداخت به تامین كننده” ، “پرداخت به سایر” ، ” بانك به بانك” ، “بانك به صندوق” ، ” صندوق به بانك” ، “صندوق به صندوق” و “تضمین” وجود دارد . و شما به راحتی می توانید در این فرم با توجه به نوع پرداختی كه انجام می دهید ، عملیات مربوطه را ثبت نموده و سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید .

ثبت عملیات اعلامیه پرداخت در سپیدار

1. پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “دریافت و پرداخت” كلیك كنید (تصویر1).

قسمت دریافت و پرداخت سپیدار
تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت دریافت و پرداخت

2. وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات روی گزینه “اعلامیه پرداخت جدید” كلیك كنید . (تصویر2).

اعلامیه پرداخت جدید
تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “اعلامیه پرداخت جدید” در قسمت عملیات

3. در فرم اعلامیه پرداخت “نوع” پرداخت را از سلكتور آن انتخاب نمایید . در اعلامیه پرداخت ، هشت نوع پرداخت وجود دارد كه عبارت است از : “به تامین كننده” ، “به مشتری” ، “پرداخت به سایر” ، “بانك به بانك” ، “بانك به صندوق” ، “صندوق به بانك” ، “صندوق به صندوق” و “تضمین” . شما می توانید با توجه به نوع پرداختی كه انجام می دهید ، یكی از انواع پرداخت را انتخاب نموده و به تكمیل اطلاعات فرم اعلامیه ادامه بدهید (تصویر 3).

4. “طرف مقابل” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).

5. در صورت دستی بودن روش شماره گذاری اعلامیه پرداخت ، “شماره” فعال بوده و شماره اعلامیه را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری اعلامیه پرداخت ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به اعلامیه پرداخت ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3).

6. “تاریخ” پرداخت را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3).

7. “حساب معین” را مشخص نمایید . معین انتخابی ، سمت بدهكار سند اعلامیه پرداخت خواهد بود . در صورتی كه در “قسمت تنظیمات/تنظیمات نرم افزار مشتریان وفروش” معین های مربوط به حساب های فروش به درستی ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع پرداخت به مشتری” ، سیستم به صورت پیش فرض ، معین مربوط به حساب های دریافتنی را نمایش خواهد داد . همچنین در صورتی كه در “قسمت تنظیمات/تنظیمات نرم افزار تامین كنندگان و انبار” معین های مربوط به حسابداری انبار به درستی ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب “نوع پرداخت به تامین كننده” ، سیستم به صورت پیش فرض ، معین مربوط به حساب های پرداختنی را نمایش خواهد داد و شما می توانید درصورت نیاز معین مربوطه را تغییر دهید . در صورتی كه در “قسمت تنظیمات/تنظیمات نرم افزار دریافت و پرداخت” معین های مربوط به عملیات بانكی به درستی ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب نوع پرداخت “بانك به بانك” و “صندوق به بانك” ، سیستم به صورت پیش فرض ، معین مربوط به موجودی بانك های ریالی را نمایش خواهد داد . در صورتی كه در “قسمت تنظیمات/تنظیمات نرم افزار دریافت و پرداخت” معین های مربوط به عملیات بانكی به درستی ارتباط داده شده باشد ، با انتخاب نوع پرداخت “بانك به صندوق” و “صندوق به صندوق” ، سیستم به صورت پیش فرض ، معین مربوط به موجودی صندوق ریالی را نمایش خواهد داد . ولی با انتخاب نوع در یافت “سایر دریافت ها” و “تضمین” حساب معین خالی بوده و شما می توانید معین مورد نظرتان را از سلكتور معین انتخاب نمایید (تصویر 3).

8. “صندوق” پرداخت را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3).

9. با انتخاب صندوق ، گزینه “ارز” با ارز صندوق انتخابی پر خواهد شد و غیر قابل تغییر می باشد (تصویر 3).

10. اگر پرداخت خود را به صورت وجه نقد انجام داده اید ، در گزینه “مبلغ نقد” ، مقدار آن را وارد نمایید (تصویر 3).

11. “شرح” اعلامیه پرداخت را وارد نمایید (تصویر 3).

12. در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، “شرح (2)” اعلامیه پرداخت را وارد نمایید (تصویر 3).

13. قسمت اقلام رسید دریافت متشكل از چهار صفحه شامل : چك ، اعلامیه برداشت ، خرج كردن چك و اسناد مرتبط می باشد (تصویر 3).

ورود اطلاعات هدر اعلامیه پرداخت
تصویر 3 : ورود اطلاعات هدر اعلامیه پرداخت

14. سیستم به صورت پیش فرض اطلاعات قلم صفحه “چك” را نمایش می دهد . اگر پرداخت خود را به صورت چك انجام داده اید ، بر روی صفحه “چك” قرار گرفته و با زدن كلید p1 پایین فرم ، اطلاعات قلم چك پرداختی را وارد نمایید (تصویر 4).

15. در قسمت قلم چك پرداختی : “تفصیل حساب بانكی ، شماره چك ، شماره پشت نمره ، مبلغ ، تاریخ (یعنی تاریخ سررسید چك) ، نوع مدت ، شرح و شرح (2)” را وارد نمایید (تصویر 4).

ورود اطلاعات قلم چك پرداختی
تصویر 4 : ورود اطلاعات قلم چك پرداختی

16. اگر عملیات برداشت بانكی صورت گرفته است ، بر روی صفحه “اعلامیه برداشت” قرار گرفته و با زدن كلید p2 پایین فرم ، اطلاعات قلم اعلامیه برداشت را وارد نمایید (تصویر 5).

17. در قسمت قلم اعلامیه برداشت : “شماره برداشت ، تاریخ برداشت ، مبلغ ، تفصیل حساب بانكی ، شرح و شرح (2)” را وارد نمایید (تصویر 5).

ورود اطلاعات قلم اعلامیه برداشت
تصویر 5 : ورود اطلاعات قلم اعلامیه برداشت

18. اگر چك دریافتی از دیگران را به هر دلیلی به طرف مقابل خود واگذار نمایید و یا به اصطلاح چك دریافتی را خرج نمایید ، بر روی صفحه “خرج كردن” قرار گرفته و با زدن كلید p3 پایین فرم ، اطلاعات قلم خرج كردن را وارد نمایید (تصویر 6).

19. در قسمت قلم خرج كردن ، شماره چك دریافتی را از سلكتور “شماره” انتخاب نمایید . با انتخاب شماره چك ، سایر اطلاعات چك دریافتی به صورت خودكار توسط سیستم نمایش داده می شود (تصویر 6).

ورود اطلاعات قلم خرج كردن چك
تصویر 6 : ورود اطلاعات قلم خرج كردن چك

20. اگر نوع پرداخت را “پرداخت به مشتری” و یا “پرداخت به تامین كننده” انتخاب نموده باشید ؛ در پایین فرم ، “تخفیف” فعال شده و شما می توانید در صورت وجود تخفیف در زمان پرداخت ، تخفیف مورد نظر را وارد نمایید . در این صورت مبلغ تخفیف به مبلغ پرداخت اضافه شده و جمع كل پرداخت را تشكیل می دهد (تصویر 7).

21. در بالای فرم “اعلامیه پرداخت ” ، كلید ذخیره را كلیك كنید . در صورتی كه در تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری اعلامیه پرداخت” فعال شده باشد ، به محض ثبت اعلامیه پرداخت ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد (تصویر 7).

22. در صورتی كه در تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت ، گزینه “صدور خودكار سند حسابداری اعلامیه پرداخت ” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره اعلامیه پرداخت ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید . برای این كار در بالای فرم “اعلامیه پرداخت” ، كلید “صدور سند حسابداری” p4 را كلیك كنید (تصویر 7).

23. برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای اعلامیه پرداخت ، در بالای فرم یا لیست اعلامیه های پرداخت كلید “نمایش سند حسابداری” p5 را بزنید (تصویر 7).

24. برای حذف سند حسابداری صادر شده برای اعلامیه پرداخت ، در بالای فرم یا لیست اعلامیه های پرداخت كلید “حذف سند حسابداری” p6 را بزنید (تصویر 7).

25. در قسمت پایین فرم اعلامیه پرداخت كلید”تاریخچه” p7 تعبیه شده است . با استفاده از این كلید ، امكان مشاهده تاریخچه چك پرداختی مورد نظر وجود دارد (تصویر 7).

ذخیره اطلاعات اعلامیه پرداخت و امكانات موجود در آن
تصویر 7 : ذخیره اطلاعات اعلامیه پرداخت و امكانات موجود در آن

26. با انتخاب گزینه تاریخچه ، فرمی در اختیار شما قرار می گیرد و شما می توانید تاریخچه چك را مشاهده نمایید (تصویر 8).

فرم تاریخچه چك
تصویر 8 : فرم تاریخچه چك

27. با استفاده از عملیات راس گیری می توانید میانگین وزنی یك اعلامیه پرداخت را به ازای قلم های “وجه نقد ، چك ، اعلامیه برداشت و خرج كردن” و نسبت به یك مبدا زمانی خاص استخراج كنید . برای راس گیری یك اعلامیه پرداخت ، در بالای فرم اعلامیه پرداخت كلید “راس گیری” p8 را بزنید (تصویر 7).

28. با انتخاب گزینه راس گیری فرمی در اختیار شما قرار می گیرد و شما می توانید ، عملیات راس گیری را با زدن كلید محاسبه انجام دهید . ضمنا این امكان وجود دارد كه اقلام شركت كننده در محاسبه راس پرداخت ، با توجه به نیاز شما تعیین شود (تصویر 9).

فرم راس گیری اعلامیه پرداخت
تصویر 9 : فرم راس گیری اعلامیه پرداخت

29. در اعلامیه پرداخت در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای اعلامیه پرداخت را مشاهده كنید. همچنین در اعلامیه پرداخت از نوع انتقالی در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات رسید انتقالی برای اعلامیه پرداخت را مشاهده كنید (تصویر 10).

صفحه اسناد مرتبط
تصویر 10 : صفحه اسناد مرتبط

30. برای مشاهده لیست اعلامیه های پرداخت ، وارد قسمت دریافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “اعلامیه پرداخت” كلیك كنید (تصویر 11).
فهرست اعلامیه های پرداخت
تصویر 11 : فهرست اعلامیه های پرداخت

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question