24 - برگشت رسيد انبار

برگشت رسيد انبار

ثبت عمليات برگشت رسيد انبار
اگر كالايي كه خريداري يا از توليد دريافت مي شود به تامين كننده يا توليد كننده آن عودت داده شود ، در سيستم “تامين كنندگان و انبار” توسط سند برگشت رسيد انبار ثبت مي شود . در برگشت رسيد انبار هم اطلاعات تعدادي و هم اطلاعات ريالي كالاي برگشت داده شده ثبت مي شود . برگشت رسيد انبار مي تواند هم برمبناي رسيد انبار و هم بدون مبناي رسيد انبار در سيستم ثبت گردد

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).
B11 - برگشت رسيد انبار
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “برگشت رسيد انبار جديد” كليك كنيد (تصوير2).
B12 - برگشت رسيد انبار
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “برگشت رسيد انبار جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم برگشت رسيد انبار “نوع” برگشت رسيد را انتخاب نماييد . در برگشت رسيد انبار ،چهار نوع برگشت رسيد انبار وجود دارد كه عبارت است از : “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” ، “توليد” و “ساير” . شما مي توانيد با توجه به نوع برگشت رسيد انباري كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم برگشت رسيد ادامه بدهيد (تصوير 3).
4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5- “تحويل گيرنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
6- گزينه “حساب معين” ، حساب معيني است كه مبلغ بدهكاري (پرداختني) برگشت رسيد انبار در آن حساب درج مي شود . اگر نوع رسيد انبار يكي از گزينه هاي “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” يا “ساير” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حسابهاي پرداختني” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد .اگر نوع رسيد انبار گزينه “توليد” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حساب كار در جريان ساخت” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
7- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره برگشت رسيد را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به برگشت رسيد انبار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
8- “تاريخ” برگشت رسيد انبار را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
9- براي اضافه كردن قلم به برگشت رسيد انبار ، كليد B1 - برگشت رسيد انبار يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد B2 - برگشت رسيد انبار يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
10- گزينه “مبنا” براي برگشت اطلاعات از روي يك رسيد انبار مشخص است . در صورتي كه بخواهيد برگشت رسيد انبار بر مبناي رسيد انبار صورت گيرد ، از سلكتور مربوطه رسيد انبار مربوطه را انتخاب نماييد . با انتخاب رسيد انبار اطلاعات تعدادي و مبلغي از رسيد انبار به برگشت رسيد انبار منتقل خواهد شد (تصوير 3).
11- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
12- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
B13 - برگشت رسيد انبار
تصوير 3 : ورود اطلاعات برگشت رسيد انبار
13- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
14- اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز پايه سيستم وارد كنيد (تصوير 4).
15- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
16- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
17- همه اطلاعات مبلغي مندرج در برگشت رسيد انبار ، به ارز پايه سيستم خواهد بود .در صورتي كه برگشت رسيد انبار بصورت ارزي انجام شده است ، به جاي ورود مبالغ به ارز پايه ، كليد B3 - برگشت رسيد انبار در نوار پايين قسمت اقلام را بزنيد و در پنجره اي كه در اختيارتان قرار مي گيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
18- در برگشت رسيد انبار ، اطلاعات “حمل” فقط براي مواردي ثبت مي شود كه بر مبناي يك رسيد انبار مشخص كه قبلا هزينه حمل داشته است ، ثبت شوند (تصوير 4).
19- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” پرداخت شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد (تصوير 4).
20- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
21- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام برگشت رسيد انبار با توجه به ارز انتخاب شده نمايش داده مي شود (تصوير 4).
B14 - برگشت رسيد انبار
تصوير 4 : ورود اطلاعات برگشت رسيد انبار و نمايش اطلاعات وارد شده
22- در بالاي فرم “برگشت رسيد انبار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري برگشت رسيد انبار” فعال شده باشد ، به محض ثبت برگشت رسيد انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 5).
23- در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري برگشت رسيد انبار” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره برگشت رسيد انبار ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “برگشت رسيد انبار” ، كليد “صدور سند حسابداري” B4 - برگشت رسيد انبار را كليك كنيد (تصوير 5).
24- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت رسيد هاي انبار كليد “نمايش سند حسابداري” B5 - برگشت رسيد انبار را بزنيد (تصوير 5).
25- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت رسيد هاي انبار كليد “حذف سند حسابداري” B6 - برگشت رسيد انبار را بزنيد (تصوير 5).
B15jpg - برگشت رسيد انبار
تصوير 5 : ذخيره اطلاعات برگشت رسيد انبار و امكانات موجود در آن
26- در فرم برگشت رسيد انبار در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار را مشاهده كنيد (تصوير 6).
B16jpg - برگشت رسيد انبار
تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
27- براي مشاهده ليست برگشت رسيد هاي انبار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “برگشت رسيد انبار” كليك كنيد (تصوير 7).
B17jpg - برگشت رسيد انبار
تصوير 7 : فهرست برگشت رسيد انبار

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *