سپید_حساب_ویرا

تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه - تعریف حسابهای تفصیلی(تعریف مركز هزینه) - تعریف سال مالی در سپیدار

فهرست مطالب

تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار

هر نرم افزار حسابداری سرفصلها و مباحث را به صورت جامع در قسمتی نمایش می دهد که باعث ارائه دید دقیقی به کاربر می گردد. این بخش در سپیدار با عنوان درختواره حسابها شناخته می شود. در ادامه به نحوه ایجاد درختواره حسابها (تعریف حسابها) و کدینگ در سپیدار با شما خواهیم بود.  

جهت خرید سپیدار کلیک کنید.

 

ایجاد درختواره حسابها (تعریف حساب ها) و کدینگ در سپیدار

1. پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “حسابداری” كلیك كنید (تصویر1). تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت “حسابداری”   2. وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت عملیات روی گزینه “درختواره حسابها” كلیك كنید (تصویر2). تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “درختواره حسابها” در قسمت عملیات   3. در پنجره “درختواره حسابها” ، بر روی علامت سپیدار بالای فرم كلیك نموده و از گزینه “درج حسابهای پیش فرض” یكی از سه كدینگ پیشنهادی سیستم را كه شامل كدینگ بازرگانی ، كدینگ خدماتی و كدینگ تولیدی می باشد را انتخاب نمایید . با این عمل ، كدینگ استاندارد انتخابی در در ختواره حسابها ایجاد می گردد (تصویر 3). تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 3 : كدینگ پیشنهادی سیستم   4. برای ایجاد حساب جدید (تعریف حساب (گروه ، كل و معین)) بر روی شاخه مربوطه قرار گرفته و علامت جدید بالای فرم را كلیك یا بر روی شاخه مربوطه راست كلیك نموده و گزینه جدید را انتخاب نمایید ( تصویر 4 ) . تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 4 : ایجاد حساب جدید   5. بعد از زدن علامت جدید بالای فرم ، پنجره “تعریف حساب” در اختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید اطلاعات مربوط به حساب جدید را تكمیل نموده و آن را ذخیره نمایید . توجه داشته باشید كه اگر بر روی شاخه اصلی قرار گرفته و كلید جدید را بزنیم ، سیستم به صورت پیش فرض فرم تعریف حساب “گروه” را نمایش می دهد . همچنین اگر بر روی یك شاخه حساب گروه قرار گرفته و كلید جدید را بزنیم ، سیستم به صورت پیش فرض فرم تعریف حساب “كل” را نمایش می دهد و همین طور اگر بر روی یك شاخه حساب كل قرار گرفته و كلید جدید را بزنیم ، سیستم به صورت پیش فرض فرم تعریف حساب “معین” را نمایش می دهد ( تصویر 5 ) . تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 5 : فرم تعریف حساب جدید   6. برای تعریف حساب از نوع گروه ، در پنجره تعریف حساب ، نوع حساب را از سلكتور “نوع حساب” ، حساب گروه انتخاب نمایید ( تصویر 6 ) . 7. هنگام تعریف حساب از نوع گروه ، گزینه “حساب سرشاخه” غیر فعال خواهد بود و این گزینه هنگام تعریف حساب كل و معین فعال خواهد شد ( تصویر 6 ) . 8. “كد” حساب گروه را وارد نمایید ( تصویر 6 ) . 9. “عنوان حساب” گروه را وارد نمایید ( تصویر 6 ) . 10. در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، عنوان حساب(2) گروه را وارد نمایید (تصویر 6). 11. هنگام تعریف حساب گروه گزینه “وضعیت” غیر فعال بوده و این گزینه تنها هنگام تعریف حساب معین فعال خواهد بود (تصویر 6). 12. ماهیت حساب گروه را كه یكی از ماهیت های (ترازنامه ای ، سود وزیانی و انتظامی) است را مشخص نمایید (تصویر 6). 13. در بالای پنجره “تعریف حساب” ، كلید ذخیره را كلیك كنید (تصویر 6). تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 6 : تعریف حساب گروه جدید و ذخیره اطلاعات وارد شده   14. برای تعریف حساب از نوع كل ، در پنجره تعریف حساب ، نوع حساب را از سلكتور “نوع حساب” ، حساب كل انتخاب نمایید ( تصویر 7 ) . 15. از سلكتور “حساب سرشاخه” ، كه حساب های گروه تعریف شده را نمایش می دهد ، گروه مورد نظر را انتخاب نمایید . با این كار حساب كل تعریف شده زیر شاخه همان سرشاخه ای قرار خواهد گرفت كه در گزینه “حساب سرشاخه” انتخاب نموده اید . ( تصویر 7 ) . 16. “كد” حساب كل را وارد نمایید ( تصویر 7 ) . 17. “عنوان حساب” كل را وارد نمایید ( تصویر 7 ) . 18. در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، عنوان حساب(2) كل را وارد نمایید (تصویر 7). 19. هنگام تعریف حساب كل گزینه “وضعیت” غیر فعال بوده و این گزینه تنها هنگام تعریف حساب معین فعال خواهد بود (تصویر 7). 20. ماهیت حساب كل را كه یكی از ماهیت های (بدهكار ، بستانكار و مهم نیست) است را مشخص نمایید (تصویر 7). 21. در بالای پنجره “تعریف حساب” ، كلید ذخیره را كلیك كنید (تصویر 7).   تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 7 : تعریف حساب كل جدید و ذخیره اطلاعات وارد شده   22. برای تعریف حساب از نوع معین ، در پنجره تعریف حساب ، نوع حساب را از سلكتور “نوع حساب” ، حساب معین انتخاب نمایید ( تصویر 8 ) .   23. از سلكتور “حساب سرشاخه” ، كه حساب های كل تعریف شده را نمایش می دهد ، حساب كل مورد نظر را انتخاب نمایید . با این كار حساب معین تعریف شده زیر شاخه همان سرشاخه ای قرار خواهد گرفت كه در گزینه “حساب سرشاخه” انتخاب نموده اید . ( تصویر 8 ) .   24. “كد” حساب معین را وارد نمایید ( تصویر 8 ) .   25. “عنوان حساب” معین را وارد نمایید ( تصویر 8 ) .   26. در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، عنوان حساب(2) معین را وارد نمایید (تصویر 8).   27. در صورتی كه گزینه “فعال”برای حساب معین غیر فعال شود ، آن حساب معین دیگر در سیستم قابل انتخاب نخواهد بود ولی سوابقش وجود داشته و در گزارش ها نمایش داده خواهد شد (تصویر 8).   28. ماهیت حساب معین را كه یكی از ماهیت های (بدهكار ، بستانكار و مهم نیست) است را مشخص نمایید (تصویر 8).   29. هر حساب معین میتواند دارای یكسری ویژگی باشد . این ویژگیها شامل : كنترل ماهیت طی دوره ، تفصیلی پذیر ، ارزی ، تسعیر پذیر و پیگیری می باشند . ویژگی مربوط به حساب معین را مشخص نمایید (تصویر 8).   30. در بالای پنجره “تعریف حساب” ، كلید ذخیره را كلیك كنید (تصویر 8).   تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 8 : تعریف حساب معین جدید و ذخیره اطلاعات وارد شده   31. امكان مرتب سازی درختواره حسابها بر اساس كد و عنوان وجود دارد (تصویر 9) .   32. نحوه نمایش درختواره حسابها به صورت “كد ، عنوان ، كد- عنوان و عنوان – كد” امكانپذیر است (تصویر 9) . تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 9 : امكان مرتب سازی و نحوه نمایش درختواره حسابها   33. برای مشاهده لیست حسابها ، وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “حسابها” كلیك كنید (تصویر 10). تعریف حسابها و کدینگ در نرم افزار سپیدار تصویر 10 : فهرست حسابها

سوالات متداول

هر نرم افزار حسابداری سرفصلها و مباحث را به صورت جامع در قسمتی نمایش می دهد که باعث ارائه دید دقیقی به کاربر می گردد. این بخش در سپیدار با عنوان درختواره حسابها شناخته می شود. در ادامه به نحوه ایجاد درختواره حسابها (تعریف حسابها) و کدینگ در سپیدار با شما خواهیم بود.

از آموزش های رایگان در وب سایت سپید حساب ویرا استفاده کنید و یا در صورت اینکه می خواهید با اطمینان خاطر اقدام به انجام این عملیات کنید ، با کارشناسان سپید حساب ویرا نماینده رسمی سپیدار سیستم در تماس باشید .

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

1 دیدگاه

اولین نفری باشید که برای این نوشته دیدگاه می نویسد.

  • منظور از مهم نیست در تعریف ماهبیت حساب چیه ؟میشه لیست حسابهای که میتوان
    ماهیت انها را تغیر داد رو بگیریم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ