سپید_حساب_ویرا

تعریف هزینه متغیر و ثابت

کنترل داخلی دریافتها و پرداختهای نقدی

فهرست مطالب

هزینه متغیر و ثابت چیست

هزینه متغیر

آن دسته از اقلام هزینه اى که مقدار آنها بستگى به میزان محصول دارد، هزینه هاى متغیر تولید است. در یک نگاه ‘کل هزینه هاى متغیر’ (Total Variable Costs-TVC)، یا TVC، از مجموع حاصلضرب قیمت در مقدار تمامى نهاده هاى متغیر به دست مى آید. به بیان دیگر TVC یا هزینه متغیر کل عبارت است از:

TVC = P1 . X1 + ….. + Pn . Xn

در این رابطه P1 تا Pn قیمت هر واحد نهاده هاى متغیر X1 تا Xn است.

توجه به این مطلب ضرورى است که رابطه فوق، تابع هزینه متغیر کل نیست. زیرا کلیه مفاهیم هزینه به عنوان تابعى از مقدار محصول تعریف مى شوند. بنابراین تابع TVC در حالت کلى به صورت زیر بیان مى شود:

TVC = f(Y)

هزینه ثابت

برخلاف هزینه هاى متغیر، میزان برخى از هزینه هاى تولید به سطح محصول بستگى ندارد. این اقلام تشکیل دهنده هزینه هاى ثابت تولید است. باید توجه داشت که همیشه این هزینه ها فقط به نهاده هاى ثابت مربوط نمى شود، بلکه اقلامى مثل برخى از انواع مالیات، حق بیمه و مواردى از این قبیل نیز جزء این هزینه ها به حساب مى آیند. با توجه به این تعریف، کل هزینه هاى ثابت یا ‘هزینه هاى ثابت کل’ (Total Fixed Costs = TFC)، به صورت زیر تعریف مى شود.

TFC = FC1 +….+ FCm

در این رابطه TFC عبارت کل هزینه هاى ثابت و FC1 تا FCm بیانگر اقلام هزینه ثابت متفاوت است. اما طبق تعریف چون TFC به میزان محصول بستگى ندارد و به عبارت دیگر در تمامى سطوح محصول یکسان باقى مى ماند. تابع آن را به صورت زیر بیان مى کنیم:

TFC = K

که در آن K بیانگر عدد حقیقى مثبت است.

هزینه کل (Total Costs = TC)

مجموع هزینه ها متغیر و ثابت تولید، در هر سطحى از محصول عبارت از هزینه کل مربوط به آن میزان محصول است. پس رابطه هزینه کل (TC) عبارت است از:

TC = TVC + TFC

اما تابع هزینه کل به صورت زیر تعریف مى شود:

TC = f ( Y ) + K

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ