24 - رسيد انبار

رسيد انبار

ثبت عمليات رسيد انبار
رسيد انبار سندي است كه طي آن ورود كالا به انبار در سيستم “تامين كنندگان و انبار” ثبت مي شود . در رسيد انبار هم اطلاعات تعدادي و هم اطلاعات ريالي كالاي وارد شده به انبار ثبت مي شود . رسيد انبار مي تواند هم برمبناي فاكتور خريد و هم بدون مبناي فاكتور در سيستم ثبت گردد .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).
d11 - رسيد انبار
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2. وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “رسيد انبار جديد” كليك كنيد (تصوير2).
d12 - رسيد انبار
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “رسيد انبار جديد” در قسمت عمليات
3. در فرم رسيد انبار “نوع” رسيد را انتخاب نماييد . در رسيد انبار ، پنج نوع رسيد انبار وجود دارد كه عبارت است از : “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” ، “توليد” ، “ساير” و يا “موجودي اول دوره” . شما مي توانيد با توجه به نوع رسيد انباري كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع رسيد را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم رسيد ادامه بدهيد (تصوير 3).
4. “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5. “تحويل دهنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
6. در صورتي كه فاكتور خريد كالاهايي كه براي آنها رسيد انبار صادر مي كنيد قبلا در سيستم ثبت شده است ، مي توانيد رسيد انبار را بر مبناي آن فاكتور خريد ثبت كنيد تا اطلاعات تعدادي و مبلغي از فاكتور خريد به رسيد انبار منتقل شود . براي اين كار كافيست از گزينه “فاكتور خريد” ، فاكتور خريد مورد نظر را انتخاب نماييد (تصوير 3).
7. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري رسيد انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره رسيد را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري رسيد انبار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به رسيد انبار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
8. “تاريخ” رسيد انبار را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
9. گزينه “حساب معين” ، حساب معيني است كه مبلغ بستانكاري (پرداختني) رسيد انبار در آن حساب درج مي شود . اگر نوع رسيد انبار يكي از گزينه هاي “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” يا “ساير” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حسابهاي پرداختني” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد .اگر نوع رسيد انبار گزينه “توليد” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حساب كار در جريان ساخت” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد . اگر نوع رسيد انبار گزينه “موجودي ابتداي دوره” تعيين شده باشد ، قسمت “حساب معين” غير فعال مي شود و هيچ گزينه اي قابل انتخاب نخواهد بود (تصوير 3).
10. براي اضافه كردن قلم به رسيد انبار ، كليد d1 1 - رسيد انبار يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد d2 1 - رسيد انبار يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
11. گزينه “مبنا” در قسمت اقلام رسيد انبار صرفا يك گزينه اطلاعاتي است كه مثلا مي توانيد در آن شماره فاكتوري كه بر اساس آن داريد اطلاعات را ثبت مي كنيد را وارد نماييد (تصوير 3).
12. در قسمت قلم رسيد انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
13. در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
d13 - رسيد انبار
تصوير 3 : ورود اطلاعات رسيد انبار
14. در قسمت قلم رسيد انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
15. اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز پايه سيستم وارد كنيد (تصوير 4).
16. در قسمت قلم رسيد انبار ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
17. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
18. همه اطلاعات مبلغي مندرج در رسيد انبار ، به ارز پايه سيستم خواهد بود .در صورتي كه خريد كالايي كه براي آن رسيد انبار وارد مي كنيد بصورت ارزي انجام شده است ، به جاي ورود مبالغ به ارز پايه ، كليد d3 1 - رسيد انبار در نوار پايين قسمت اقلام را بزنيد و در پنجره اي كه در اختيارتان قرار مي گيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
19. اگر در فاكتور علاوه بر كالاها ، هزينه اي مانند هزينه حمل يا بسته بندي … اضافه شده است ، هنگام ثبت بايد خودتان آن را بين اقلام مختلف تقسيم كنيد و براي هر قلم ، سهمي در نظر بگيريد . دقت داشته باشيد كه هزينه حملي كه در پايين فاكتور درج شده باشد بايد بين اقلام تقسيم شود و جدا درج نمي شود .براي ورود اطلاعات هزينه حملي كه بصورت يك مورد جدا مانند هزينه پيك يا بارنامه يا … پرداخت شده باشد ، كليد d4 1 - رسيد انبار در نوار پايين قسمت اقلام را بزنيد و در فرمي كه در اختيارتان قرار مي گيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
20. اطلاعات “ماليات” و “عوارض” پرداخت شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد (تصوير 4).
21. با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
22. در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام رسيد انبار با توجه به ارز انتخاب شده نمايش داده مي شود (تصوير 4).
d14 - رسيد انبار
تصوير 4 : ورود اطلاعات رسيد انبار و نمايش اطلاعات وارد شده
23. در بالاي فرم “رسيد انبار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري رسيد انبار” فعال شده باشد ، به محض ثبت رسيد انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 5).
24. در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري رسيد انبار” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره رسيد انبار ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “رسيد انبار” ، كليد “صدور سند حسابداري” d5jpg - رسيد انبار را كليك كنيد (تصوير 5).
25. براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي انبار كليد “نمايش سند حسابداري” d6jpg - رسيد انبار را بزنيد (تصوير 5).
26. براي حذف سند حسابداري صادر شده براي رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست رسيد هاي انبار كليد “حذف سند حسابداري” d7jpg - رسيد انبار را بزنيد (تصوير 5).
27. شما مي توانيد همزمان با ثبت رسيد انبار بدون مبناي فاكتور خريد در سيستم ، چنانچه پرداختي بصورت چك يا نقدي بابت آن انجام داده ايد ، اطلاعات پرداخت را هم در سيستم ثبت كنيد تا در حسابداري در حساب تامين كننده منظور شود .براي ثبت اعلاميه پرداخت مرتبط با يك رسيد انبار و يا مشاهده اعلاميه پرداخت ثبت شده براي يك رسيد انبار ، در ليست رسيد هاي انبار روي آن رسيد انبار قرار بگيريد يا اينكه آن رسيد انبار را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “ثبت اعلاميه پرداخت” d8jpg - رسيد انبار را بزنيد تا پنجره اعلاميه پرداخت باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 5).
28. براي حذف اعلاميه پرداخت ثبت شده براي يك رسيد انبار ، در ليست رسيد هاي انبار روي آن رسيد قرار بگيريد يا اينكه آن رسيد انبار را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “حذف اعلاميه پرداخت” d9jpg - رسيد انبار را بزنيد (تصوير 5).
29. شما مي توانيد همزمان با ثبت رسيد انبار در سيستم ، مبلغ رسيد انبار را تقسيط نماييد . براي ثبت تقسيط مرتبط با يك رسيد انبار و يا مشاهده تقسيط ثبت شده براي يك رسيد انبار ، در ليست رسيد هاي انبار روي آن رسيد انبار قرار بگيريد يا اينكه آن رسيد انبار را باز كنيد . سپس در بالاي فرم كليد “تقسيط رسيد انبار” d10jpg - رسيد انبار را بزنيد تا پنجره تقسيط باز شود . در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 5).
d15 - رسيد انبار
تصوير 5 : ذخيره اطلاعات رسيد انبار و امكانات موجود در آن
30. در فرم رسيد انبار در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي رسيد انبار را مشاهده كنيد . همچنين در رسيد انبار بدون مبناي فاكتور خريد در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات اعلاميه پرداخت براي رسيد انبار را مشاهده كنيد (تصوير 6).
d16 - رسيد انبار
تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
31. براي مشاهده ليست رسيد هاي انبار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “رسيد انبار” كليك كنيد (تصوير 7).
d17 - رسيد انبار
تصوير 7 : فهرست رسيد انبار

0 پاسخ
  1. مهراد
    مهراد می گوید:

    با سلام.بنده خودم حسابدار هستم .اطلاعاتتون خیلی خوب و ساده و کافی و مفید است.احسنت و ممنون از زحماتتون .

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *