سپید_حساب_ویرا

آموزش ایجاد سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه - تعریف حسابهای تفصیلی(تعریف مركز هزینه) - تعریف سال مالی در سپیدار

فهرست مطالب

برای شنیدن این مقاله بر روی کلید پخش کلیک کنید 👆

 

 

در این مرحله به ایجاد اسناد روزانه و همچنین اسنادی كه از طریق سایر سیستم ها صادر می شوند، در نرم افزار حسابداری سپیدار می پردازیم. لازم به ذکر است این اسناد در لیست اسناد حسابداری تجمیع می شوند. در ادامه مطلب با آموزش جامع ارائه شده از سپید حساب ویرا، نمایندگی سپیدار سیستم، همراه باشید.

تعاریف مربوط به صدور اسناد در سپیدار

وضعیت موقت

اسنادی كه در این وضعیت ذخیره می شوند دارای استاندارد های یك سند حسابداری بوده ، در گزارشات منظور گردیده وقابل ویرایش می باشند.

وضعیت دائم

اسنادی دراین وضعیت ذخیره می شوند دیگر قابل ویرایش نبوده ، آماده تحریر در دفاتر قانونی بوده و در گزارشات استفاده می شوند.

شماره فرعی

این شماره در اختیار كاربر است كه به صورت اختیاری می تواند آن را وارد كرده و یا به صورت خالی باقی بماند. از ویژگی های “شماره فرعی” تكرار پذیر بودن آن است. به طور مثال می¬توانید چند سند خاص را با شماره 0100 ایجاد نمایید و در قسمت لیست اسناد تمامی سندهایی که با شماره فرعی 0100 می¬باشند را فیلتر نمایید .

شماره عطف

این شماره به ترتیب ورود اسناد صادر می شود. شماره عطف یك سند هیچ گاه تغییر نمی كند و با حذف اسناد، شماره عطف آن نیز حذف شده و به سند دیگر اختصاص نمی یابد مگر زمانی كه سند حذف شده آخرین سند باشد كه در این صورت سند جدید ایجاد شده، شماره آخرین عطف را به خود اختصاص خواهد داد. از طریق این شماره می توان ترتیب ورود اسناد در سیستم را پیگیری نمود.

شماره سند

در زمان صدور سند برابر شماره عطف سند صادر می شود و بعد از شماره گذاری اسناد به ترتیب تاریخ مرتب خواهد گردید، شماره سند كه نشان دهنده تعداد اسناد موجود درسیستم می باشد با هربار حذف و اضافه كردن اسناد تغییر می كند.

شماره روزانه

این شماره نشان دهنده ترتیب اسناد در هر روز می باشد. سیستم برمبنای این شماره، شماره سند حسابداری را مرتب می نماید.

شماره گذاری اسناد

عملیاتی است كه بر اساس آن ، اسناد به ترتیب تاریخ و شماره روزانه مرتب خواهند شد.

مراحل صدور سند حسابداری در برنامه سپیدار سیستم

1. پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “حسابداری” كلیك كنید (تصویر1).

آموزش ایجاد سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت “حسابداری”

2. وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت عملیات روی گزینه “سند حسابداری جدید” كلیك كنید (تصویر2).

آموزش ایجاد سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “سند حسابداری جدید” در قسمت عملیات

3. در صورت دستی بودن روش شماره گذاری سند حسابداری ، “شماره سند” فعال بوده و شماره سند را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری سند حسابداری ، شماره سند غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به سند ذخیره شده ، شماره سند اختصاص خواهد داد (تصویر 3).

4. “تاریخ” سند را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3).

5. “شماره عطف” به ترتیب ورود اسناد صادر می شود و خود سیستم به صورت خودكار به سند ذخیره شده ، شماره عطف اختصاص می دهد (تصویر 3).

6. “شماره فرعی” را وارد نمایید . شماره فرعی به صورت اختیاری می باشد (تصویر 3).

7. اسنادی كه از طریق فرم سند حسابداری ذخیره و صادر می شوند ، نوع سند آنها “عمومی” خواهد بود . ولی اسنادی كه از طریق سایر سیستم ها صادر می گردند ، نوع سند آنها “سایر سیستم ها” خواهد بود (تصویر 3).

8. ابتدا اسناد با وضعیت “موقت” در سیستم ذخیره می شوند . ولی بعدا از طریق فرم “تبدیل اسناد موقت به دائم” می توان وضعیت اسناد را به دائم تبدیل نمود (تصویر 3).

9. “شماره روزانه” ، گزینه نمایشی بوده و این شماره نشان دهنده ترتیب اسناد در هر روز می باشد (تصویر 3).

10. “سیستم صادر كننده” نشان دهنده صادر كننده سند ، توسط سیستم مربوطه است . بر فرض اگر سند از طریق سیستم دریافت و پرداخت صادر شده باشد ، سیستم صادر كننده “دریافت وپرداخت” خواهد بود (تصویر 3).

11.درصورتی كه بخواهید سند جدید یك شرح كلی داشته باشد، در قسمت “توضیحات” شرح مورد نظر را وارد كنید (تصویر 3).

12.در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، می توانید در قسمت “توضیحات(2)” شرح مورد نظر را وارد كنید (تصویر 3).

13.برای افزودن سطر به سند كلید “افزودن سطر”a در پایین فرم را زده و اطلاعات آرتیكل سند را وارد نمایید (تصویر 3).

14.bبا زدن كلید “حذف سطر”می توانید آرتیكل مربوطه را حذف نمایید (تصویر 3).

15.با زدن كلید های “انتقال سطر”cمی توانید آرتیكل مربوطه را بین سطر های سند جابجا نمایید (تصویر 3).

16.در صورتی كه سندی از طریق سایر سیستم ها صادر شده باشد ، شما می توانید با زدن كلید “نمایش سند مرتبط”d سند مرتبط صادر كننده را در همان سیستم مشاهده نمایید (تصویر 3).

آموزش ایجاد سند حسابداری در نرم افزار سپیدار

تصویر 3 : ورود اطلاعات هدر سند حسابداری

17.در قلم سند حسابداری “كد معین” را یا به صورت دستی وارد نمایید و یا اینكه از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 4).

18.به همین ترتیب “کد تفصیل” مورد نظر را انتخاب و وارد نمایید (تصویر 4).

19. “مبلغ بدهکار یا بستانکار” را وارد نمایید (تصویر 4).

20. “شرح” آرتیكل را وارد نمایید . اگر در قسمت “تنظیمات/حسابداری” گزینه “در صورت خالی بودن شرح قلم ، با شرح سند پر شود” تیك خورده باشد و هنگام وارد نمودن اطلاعات سند ، شرح آرتیكل را وارد ننماییم ، شرح آرتیكل به صورت اتوماتیك با شرح “توضیحات” پر خواهد شد (تصویر 4).

21. اگر معین مورد نظر ویژگی ارزی را داشته باشد، سه ستون “مبلغ ارز ، ارز و نرخ ارز” فعال می شود و شما می توانید اطلاعات ارزی مورد نیاز را وارد نمایید (تصویر 4).

آموزش ایجاد سند حسابداری در نرم افزار سپیدار
تصویر 4 : ورود اطلاعات قلم سند حسابداری

 

آموزش ایجاد سند حسابداری در نرم افزار سپیدار
تصویر 5 : ورود اطلاعات قلم سند حسابداری

22. چنان چه برای معین مورد نظر ویژگی پیگیری فعال باشد، دو ستون “شماره پیگیری” و “تاریخ پیگیری” فعال می-شود و شما می توانید اطلاعات پیگیری را وارد نمایید (تصویر 5).

23. در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، ستون “ارز (2)” عنوان(2) ارز مورد استفاده در آرتیكل مربوط را نمایش خواهد داد (تصویر 5).

24. در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، می توانید در قسمت “شرح (2)” شرح مورد نظر را وارد كنید . اگر در قسمت “تنظیمات/حسابداری” گزینه “در صورت خالی بودن شرح قلم ، با شرح سند پر شود” تیك خورده باشد و هنگام وارد نمودن اطلاعات سند ، شرح (2) آرتیكل را وارد ننماییم ، شرح (2) آرتیكل به صورت اتوماتیك با شرح “توضیحات (2)” پر خواهد شد (تصویر 5).

25.قسمت پایین فرم سند حسابداری ، عناوین معین ، معین (2) ، تفصیلی ، تفصیلی (2) و اختلاف (اختلاف جمع آرتیكل های بدهكار با جمع آرتیكل های بستانكار ) را نمایش می دهد (تصویر 5).

26.در بالای پنجره “سند حسابداری” ، كلید ذخیره را كلیك كنید (تصویر 5).

27. با زدن كلید “چاپ” e بالای فرم می توانید روكش سند را مشاهده و چاپ نمایید (تصویر 5).

28.برای مشاهده لیست اسناد حسابداری ، وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “اسناد حسابداری” كلیك كنید (تصویر 6).

آموزش ایجاد سند حسابداری در نرم افزار سپیدار
تصویر 6 : فهرست اسناد حسابداری

سوالات متداول

مطالب مرتبط

IMG01434312
آموزش حسابرسی

کشف تقلب

تقلب، مبحثی نوظهور نیست؛ زیرا این پدیده شوم از سال 1960 به انحای متفاوت در...
اضافه یا کسر جذب سربار
آموزش حسابرسی

کاربرگ حسابرسی

حسابرسان باید شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر خود و شواهد مربوط به انجام...
تراز آزمایشی
آموزش حسابرسی

حسابرسی عملیاتی

تعریف حسابرسی عملیاتی حسابرسی عملیاتی یعنی «فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه...
آموزش حسابرسی

تفاوت حسابرس،ذی حساب و ممیز مالیاتی

تفاوت حسابرس   حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا موسسه صلاحیتداری است که مسئولیت نهایی...

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

1 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ
question