139310271925389244539014 - صورت هزینه

صورت هزینه

صورت هزینه

صورت هزینه، سندی است که در آن می توانید هزینه های مرتبط با قرارداد را ثبت نمایید. با استفاده از این سند امکان ثبت انواع هزینه هایی که در کارگاه انجام می شوند و نیز هزینه های مستقیم انجام گرفته در دفتر مرکزی برای قرارداد را خواهید داشت. همچنین امکان ثبت هزینه ها به تفکیک هزینه های نقدی و اعتباری وجود دارد.

برای هر صورت هزینه می توانید یک سند حسابداری ثبت کنید که در برگیرنده اطلاعات آن صورت هزینه می باشد.

1-     ورود اطلاعات صورت هزینه

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پيمانكاري  شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” صورت هزینه جديد” كليك كنيد .

k1 - صورت هزینه

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

k2 - صورت هزینه

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “قرارداد”، “شماره”، “تاریخ”، “نوع سند” و “نوع” اجباری است.

2-      در صورت انتخاب نوع سند کارگاهی، ورود اطلاعات “کارگاه” اجباری است. برای انتخاب “کارگاه” می توانید در k3 - صورت هزینه در قسمت سمت راست ، کد کارگاه را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام کارگاه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد y10 - صورت هزینه يا با زدن y11 - صورت هزینه ، ليست کارگاه های تعريف شده و مرتبط با قرارداد باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، کارگاه مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      در صورت انتخاب نوع نقدی، ورود اطلاعات “تنخواه گردان” اجباری است. برای انتخاب “تنخواه گردان” می توانید در k4 - صورت هزینه در قسمت سمت راست ، کد طرف مقابل را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام طرف مقابل نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد y10 - صورت هزینه يا با زدن y11 - صورت هزینه ، ليست طرفهای مقابل تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، فرد مورد نظر را انتخاب كنيد .

4-         اگر فرد مورد نظر در اين ليست وجود ندارد و در سيستم تعريف نشده است ، در ليست باز شده Right Click كرده گزينه “جديد” را بزنيد و طرف مقابل را ايجاد كنيد .

5-      براي انتخاب “قرارداد” ميتوانيد در k5 - صورت هزینه  در قسمت سمت راست ، شماره قرارداد را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، موضوع قرارداد نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد y10 - صورت هزینه يا با زدن y11 - صورت هزینه ، ليست قراردادهای تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، قرارداد مورد نظر را انتخاب كنيد .

6-      در گزينه “تاريخ” بصورت پيش فرض تاريخ روز نمايش داده ميشود . ميتوانيد تاريخ مورد نظر را در آن وارد كنيد.

7-      برای ورود اقلام هزینه ها می توانید با انتخاب گزینه y13 - صورت هزینه از پایین فرم یا Ctrl+Insert سطر جدیدی ایجاد نمایید. همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد t5 - صورت هزینه يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .

8-      در هر سطر انتخاب یک نوع هزینه اجباری است. با انتخاب نوع هزینه معین بدهکار هزینه مورد نظر در سند حسابداری صورت هزینه مشخص می شود.

9-      برای ورود اطلاعات اقلام ورود “کد” ، “مقدار”، “فی” یا “شرح” اجباری است. یعنی می توانید از میان کالاها وخدمات تعریف شده در سیستم موردی را انتخاب کرده و مقدار و فی آنها را مشخص نمایید و یا تنها شرحی را در سطر مورد نظر وارد کنید.

10-  ورود اطلاعات “مبلغ” اجباری است. در صورت ورود “مقدار” و “فی”، بخش “مبلغ” به طور خودکار محاسبه می شود.

11-  ورود “شماره فاکتور”، “تاریخ فاکتور” و “شرح” اختیاری است.

12-  در صورت انتخاب نوع سند “اعتباری” انتخاب “طرف مقابل” اجباری است. برای انتخاب طرف مقابل، در جدول اقلام در گزينه “كد طرف مقابل” ، كد مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، نام طرف مقابل نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد E3 - صورت هزینه يا با زدن  E4 - صورت هزینه، ليست طرفهای مقابل تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، طرف مقابل مورد نظر را انتخاب كنيد .

13-  در صورت انتخاب نوع سند “اعتباری” انتخاب “کد معین” اجباری است. کد معین  بصورت  پیش فرض از  تنظیمات پیمانکاری پر می شود و قابل تغییر می باشد.

در غیر این صورت برای انتخاب معین، در جدول اقلام در گزينه “كد معین” ، كد مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه كد وارد شده صحيح باشد ، عنوان حساب معین نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد E3 - صورت هزینه يا با زدن E4 - صورت هزینه ، ليست حسابهای معین تفصیل پذیر تعريف شده در سيستم باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، معین مورد نظر را انتخاب كنيد .

14-  پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره r2 1 - صورت هزینه يا Ctrl+S را بزنيد. پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام r3 1 - صورت هزینه نمايش داده ميشود.

15-   در صورت انتخاب نوع سند “اعتباری” پس از ذخیره، مبلغ تسویه شده وشماره تسویه مرتبط در ستونهای مربوطه نمایش داده می شوند.

2-     صدور سند حسابداری صورت هزینه

پس از ثبت صورت هزینه ، بايد اطلاعات مبلغي آن در حسابداري ثبت شود . براي ثبت سند حسابداري صورت هزینه، در ليست صورتهای هزینه ، يك يا چند صورت مورد نظر را انتخاب كرده و يا فرم صورت هزینه را باز كنید و در نوار ابزار بالاي فرم يا ليست كليد b9 - صورت هزینه را بزنيد .

در مورد صدور سند حسابداري صورت هزینه ، موارد زير را مد نظر داشته باشيد :

1-      براي هر صورت هزینه ، امكان صدور بيش از يك سند حسابداري وجود ندارد و همه اطلاعات يك صورت هزینه در يك سند حسابداري ثبت ميشود .

2-      پس از ثبت سند حسابداری برای یک صورت هزینه، امکان ویرایش اطلاعات آن وجود ندارد.

3-      در صورت هزینه در صفحه اسناد مرتبط  ، ميتوانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي آن را مشاهده كنيد .

k6 - صورت هزینه 

4-      براي صدور سند حسابداري صورت هزینه، از حسابهاي زير استفاده ميشود:

حساب معين بستانکار صورت هزینه نقدی : حساب معين تعيين شده در تنظیمات پیمانکاری

حساب معين بستانکار صورت هزینه اعتباری: حساب معين تعيين شده در اقلام صورت هزینه

حساب معين بدهکار اقلام صورت هزینه: حساب معین مشخص شده در نوع هزینه اقلام

تفصيلي بدهکار صورت هزینه :  تفصيلي قرارداد

تفصیلی بستانکار صورت هزینه نقدی: تنخواه گردان صورت هزینه

تفصیلی بستانکار صورت هزینه اعتباری: طرف مقابل مشخص شده در اقلام صورت هزینه

5-      براي ویرایش سند حسابداري صادر شده براي صورت هزینه ، در بالاي فرم يا ليست صورت هزینه كليد b12 - صورت هزینه را بزنيد .

6-           براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي صورت هزینه ، در بالاي فرم يا ليست صورت هزینه كليدb13 - صورت هزینه  را بزنيد .

7-      براي حذف سند حسابداري صادر شده براي صورت هزینه ، در بالاي فرم يا ليست صورت هزینه كليد b11 - صورت هزینه را بزنيد .

3-     صدور تسویه حساب برای صورت هزینه اعتباری:

براي ثبت تسويه براي صورت هزینه اعتباری می توانید سطرهایی که مایل به تسویه آنها هستید را انتخاب نموده و سپس  گزینه b14 - صورت هزینه انتخاب کنید.

نکته:

در هنگام صدور تسویه حساب برای چند قلم، دقت داشته باشید که صدور تسویه حساب تنها برای اقلامی که دارای طرف مقابل یکسان هستند، امکان پذیر است.

 

با انجام تسویه روی تمام یا بخشی از مبلغ صورت هزینه، ستونهای مبلغ تسویه شده و شماره تسویه در سطر های مربوطه پر می شود.

در قسمت تسویه های مرتبط می توانید لیستی از تسویه های مرتبط با صورت هزینه را مشاهده کنید. با انتخاب هر یک، می توانید تسویه حساب مربوطه را مشاهده نمایید.

 k7 - صورت هزینه

4-    يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد.

k8 - صورت هزینه

5-     ليست صورتهای هزینه :

براي مشاهده ليست صورتهای هزینه تعريف شده ، وارد پیمانکاری شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “صورت هزینه ها” كليك كنيد .

k9 - صورت هزینه

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از صورتهای هزینه  ثبت شده در سيستم به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

k10 - صورت هزینه

6-    حذف صورت هزینه :

در صورت نياز به حذف اطلاعات صورت هزینه ثبت شده ، از ليست صورتهای هزینه ، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت pp3 - صورت هزینه كليد pp4 - صورت هزینه را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

در صورتی که صورت هزینه مورد نظر دارای تسویه حساب مرتبط داشته باشد، پیش از حذف باید تسویه حساب مرتبط با آن را حذف نمایید.

با حذف صورت هزینه ، سند حسابداري مرتبط با آن نيز حذف خواهد شد در نتيجه در صورتيكه سند حسابداري يك صورت هزینه به هر دليلي قابل حذف نباشد ، آن صورت هزینه هم قابل حذف نخواهد بود .

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *