سپید_حساب_ویرا

عیدی سال 98

عیدی سال 98

فهرست مطالب

در این مقاله به طور کامل راجع به نحوه محاسبه عیدی توضیح داده خواهد شد.در مورد مقررات مربوط به پرداخت عیدی به کارگران و این که به این مبلغ، بیمه و مالیات تعلق می گیرد یا خیر. محاسبه عیدی سال 98 هم از دغدغه های مهم کارکنان است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت پس با گروه نرم افزاری ویراتیم شرکت سپید حساب ویرا همراه باشید.

باید گفت که عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دسـتگاه های دولتی متفاوت است. عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می شود. براساس این، فرمول عیدی کارگران دوبرابر آخرین حقوق آن هاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد.

درصورتی که میخواهید در خصوص عیدی سال 98 اطلاعات بیش تری کسب کنید به شما پیشنهاد می کنیم که با ویراتیم تا انتهای مقاله همراه باشید.

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران چگونه است؟

با توجه به اینکه طبق قانون، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند، بنابراین عیدی به هیچ وجه از دوبرابر حداقل حقوق کمتر نخواهد بود. مبلغ اعلام شده در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه به کار اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می شوند.

فرمول محاسبه عیدی به این صورت است که کارکرد عیدی در ماخذ عیدی ضرب و برعدد  365 تقسیم می شود:

محاسبه عیدی

به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از قرارداد دائمی، موقت و کار معین، کارمزد، کارگران فصلی نیز به نسبت کارکرد، عیدی پرداخت می شود. به کلیه مستمری بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته و مستمری بگیران بازمانده سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری عیدی پرداخت می شود، که میزان آن توسط هیئت دولت تعیین می شود.

مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن چه به تبع شغل به کارگر داده می شود. در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا مالک محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد شد. بیمه و مالیات عیدی در سطح و میزانی که ذکر شد و در قانون تعیین شده، از پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن مالیات تعلق می گیرد.

نحوه محاسبه عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی به چه شکل است؟

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرده است؛ بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود؛ به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

باتوجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده – تنها در پایان سال – مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

persian money

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق 3 ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می شود؟

بر اساس ماده 74 قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند

کارکنانی که در طول سال از خدمت استعفا داده یا اخراج، بازنشسته یا به هر نحوی ادامه رابطه آنان با کارگاه قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

eydi reward

عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می شود؟

در صورتی که سال مورد نظر، کبیسه باشد، محاسبات عیدی متناسب با 366 روز محاسبه می شود، در نتیجه فرمول محاسبه آن به شکل زیر خواهد بود:

eydi kabise

    • همچنین در این حالت

معافیت مالیاتی

    • آن نیز متناسب با 366 روز در نظر گرفته می شود:

moafiat maliati

محاسبه عیدی سال 98؛ عیدی سال 98 چه میزان است؟

در صورتی که 2 برابر پایه حقوق کارمند از مبلغ سقف عیدی (505.627*30*3=45.506.430 ریال) کمتر باشد؛ مبلغ عیدی کارمند معادل 2 برابر پایه حقوقش خواهد بود، برای مثال عیدی قبل از مالیات کارمندی با پایه حقوق 17٫000٫000 ریال مبلغ 34.000.000 ریال خواهد بود و در صورتی که پایه حقوق بالاتر از سقف عیدی داشته باشد مبلغ سقف عیدی برای ایشان در نظر گرفته می شود.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کم تر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند؛ برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .

بر اساس گزارش در بخشنامه مزد سال جاری، از اوایل سال 1398 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 505.627 ریال (505 هزار و 627 ریال) تعیین شده بود.

بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل 3 میلیون و 33 هزار و 762 تومان و حداکثر 4میلیون و 550 هزار و 643 تومان است. معافیت مالیاتی سال 98 مطابق جدول ذیل 27.500.000 ریال است.

معافیت مالیاتی عیدی 98

نرم افزار حسابداری سپیدار در بروز رسانی نسخه 4.8.8 قابلیت محاسبه عیدی در سال کبیسه را دارد.

reward in sepidarreward in sepidar2

نحوه محاسبه مالیات عیدی

مبلغ عیدی هر فرد به میزان معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می­ گردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه التفاوت آن به سرجمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و مجموعاً برای آن مالیات محاسبه می ­گردد.

معافیت مالیات ماهانه در سال 1398 – 27٫500٫000 ریال است که مبلغ عیدی تا سقف 27٫500٫000 ریال معاف از مالیات است.

مبلغ عیدی از یک معافیت مالیاتی معادل مبلغ معافیت ماه برخوردار است ولی محاسبه مالیات عیدی باید به صورت سالانه و با در نظر گرفتن کلیه حقوق و مزایای سال مذکور محاسبه گردد.

برای مثال برای فردی با حقوق ماهانه 26.000.000 ریال:

  • به ازای هر ماه ایشان از مالیات معاف هستند ( با توجه به معافیت سال 98 ، مبلغ 27.500.000 ریال )
  • مبلغ عیدی ایشان عدد 45.506.430 ریال خواهد بود که مبلغ 27.500.000 ریال آن معاف است. در صورتی با محاسبه مالیات سالانه برای این فرد، ایشان نیازی به پرداخت مالیات نخواهند داشت)

 

حقوق پایه حقوق سالانه عیدی جمع معافیت سالانه
26,000,000 312,000,000 45,506,430 357,506,430 357,500,000
معافیت به تفکیک 330,000,000 27,500,000
مالیات قابل پرداخت (1,800,000) 1,800,643

 

منبع : سایت سپیدار سیستم آسیا

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ