سپید_حساب_ویرا

نحوه رسیدگی به مالیات شرکتها

نحوه رسیدگی به مالیات شرکتها

فهرست مطالب

در حال حاضر مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها بخصوص در کشورهای توسعه یافته، رویکرد اساسی به سوی اقتصاد کشورهای جهان گشوده و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار، تامین عدالت  اجتماعی و سازماندهی فعالیت اقتصادی را امکان پذیر شده است. در این مطلب قصد دارم اطلاعاتی در حوزه فرآیند رسیدگی مالیاتی و نحوه رسیدگی به مالیات در امور مالیاتی، اطلاعاتی مفید در اختیارتان قرار دهیم. پس خود را از خواندن این مطلب محروم نکنید.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند به اولین وظیفه خود که همانا شناسایی مودیان مالیاتی است جامه عمل بپوشاند  همواره سعی نموده آز طریق و شیوه  های گوناگون با مودیان تعامل و ارتباط داشته و با مودیان تعامل و ارتباط  داشته و با دادن اطلاعات کافی به مودیان، آنان را تشویق و ترغیب به ابزار درآمد خود با دادن اظهارنامه مالیاتی  در مواعد تعیین شده به سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و آنان توانسته اند از تمهیدات و تسهیلاتی که در قانون برای آنان در نظر گرفته  به خوبی برخوردار گردند.

در مقابل؛ مودیان مالیاتی که تمایل چندانی به پرداخت مالیات خود از طریق خود اظهاری نشان نمی دهند، سازمان امور مالیاتی می تواند با استفاده از روشهای  مختلف همچون واحدیابی یا استفاده از بانکهای اطلاعاتی به شناسایی اینگونه مودیان پرداخته و اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات آنان  نماید.

در این بخش سعی داریم که به اجمال فرآیند رسیدگی به پروندهای مالیاتی را دو بخش مجزا مورد بررسی و مطالعه قرار داده تا مودیان محترم مالیاتی بتواننند با این امر مهم اشنا شوند.

اگر می خواهید درباره نحوه رسیدگی به مالیات شرکتها بیش تر بدانید به شما پیشنهاد می کنیم که تا پایان این مقاله با گروه نرم افزاری ویراتیم شرکت سپید حساب ویرا همراه باشید.

ارتباط مودیان با سازمان امور مالیاتی

مودیانی که به طور داوطلبانه به ادارات امور مالیاتی و ضمن  رعایت تکالیف قانونی خویش اظهارنامه مالیاتی خود را در مواعد تعیین شده ارائه می نمایند فرآیند رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نیز از همین زمان آغاز می شود. و واحدهای مالیاتی مکلف اند اظهارنامه های مودیان مالیات بر درآمد را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای ارائه اظهارنامه رسیدگی نمایند.

در صورتی که ظرف مدت  مذکور برگ تشخیص درآمد  صادر ننمایند و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال  فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ ننمایند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می شود.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق چگونه است؟

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

 

طبق تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم به مودیان مالیاتی اجازه داده می شود  در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان ارائه شده از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدرک لازم ظرف یک ماه  از تاریخ انقضای مهلت ارائه اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه  یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد ارائه نماید.

پس از آنکه اظهارنامه توسط واحد مالیاتی دریافت گردد کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز مالیاتی) به منظور فرآیند رسیدگی مالیاتی ، رسیدگی به پرونده مودی  و تعیین درآمد وی طی درخواست کتبی از مودی می خواهد که کلیه دفاتر و کلی اسناد و مدارک خویش را در اختیار وی قرار دهد. کارشناس ارشد مالیاتی مکلف است ظرف یک هفته تا پانزده روز پس از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک را مورد رسیدگی قرار دهد.

 چنانچه دفاتر برطبق موازین قانونی و آیین نامه مربوط به روش  های  نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک تنظیم شده باشد درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفتر تعیین  و مبلغ مالیات مشخص و طی برگ تشخیص ابلاغ می شود.

عدم مراجعه مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی و تبعات آن

در مواردی که مودیان اسناد و مدارک مربوط به فعالیت های خود را در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی دهند و یا اینکه حتی در پاره ای از مواقع فعالیتهای اقتصادی خود را پنهان می کنند دستگاه مالیاتی از طریق مختلف به شناسایی آنها پرداخته و پس از تعیین و تشخیص درآمد آنان، نسبت به وصول آن اقدام می نماید.

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودیان از ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نمایند، زمان رسیدگی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابله مطالبه نخواهد بود.

مگر اینکه ظرف این مدت واحد مالیاتی درآمد مودی را تعیین نموده و برگ تشخیص مالیات را صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور  برگ تشخیص مالیات را به مودی ابلاغ نماید.

همچنین نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی یکی دیگر از آثار و تبعات عدم مراجعه به سازمان امور مالیاتی است زیرا درآمد آنان دیگر از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک تعیین و تشخیص نمی شود بلکه از طریق روش علی الراس درآمد مشمول مالیات آنها تعیین می گردد.

مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی
ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مواردی که منجربه تشخیص علی الراس می گردد را به شرح ذیل بیان می کند:

 • در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد،ارائه نشده باشد.
 • در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید. در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی قسمتی از مدارک حساب خودداری نمایند. چنانچه مربوطه به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل تقبل خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
 • در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابزاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود ویا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مریوط مورد قبول واقع نشود در این صورت باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیات سه نفره احاله گردد.

هنگامی که برای ماموران مالیاتی،مسجل و مشخص شود که پرونده مالیاتی مودی باید به روش علی الراس تشخیص داده شود، ضروریست پس از تحقیقات و برسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی،ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر از روی دفترچه ضرایب در قرینه یا قرائن انتخابی،درآمد مشمول مالیات مودی محاسبه و مالیات وی تعیین و ابلاغ گردد.

در خاتمه با مقایسه روش های مذکور درخواهیم یافت که مراجعه داوطلبان مودیان و ارائه اظهارنامه و پرداخت به موقع مالیات برای آنان محاسن و امتیازات فراوانی را در پی خواهد داشت:

 • تعین درآمد مشمول مالیات و مبلغ مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده
 • عدم تعلق جرایم

مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی

همچنین عدم ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مقرر مضراتی را خواهد داشت که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. تعیین درآمد مشمول مالیات و مبلغ مالیات از طریق علی الراس
 2. تعلق جریمه عدم ارائه اظهارنامه برای مشمولین بند (ج) معادل ۱۰% مالیات و برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند(الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم معادل ۴۰% مالیات که غیر قابل بخشش می باشد.
 3. عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و یا عدم ارائه دفاتر،مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات برای هریک از موارد می گردد.
 4. جریمه ای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت از تاریخ سررسید مقرر(تاریخ ارائه اظهارنامه مالیاتی)
 5. عدم ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت برای سال مربوطه خواهد شد.
در امکانات نرم افزار سپیدار موارد حسابرسی مالیاتی وجود دارد که میتوانید با مشاوره و آموزش از نمایندگی سپیدار از آن برخوردار شوید

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

 •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
 • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
 • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
 • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ