سپید_حساب_ویرا

قرارداد جدید

فهرست مطالب

ثبت قرارداد جدید در سپیدار

 

با استفاده از قرارداد ، وضعیت استخدام پرسنل در سازمان مشخص میشود . با ورود و ثبت اطلاعات قرارداد در سپیدار ، موارد و امكانات زیر در اختیار شما قرار میگیرد :

1-      تعیین وضعیت استخدامی از نظر نوع استخدام ، مركز هزینه ، محل خدمت ، شغل و پست .

2-      تعیین اطلاعات ریالی مزایای ثابت پرسنل .

3-       تعیین اطلاعات ریالی كسور ثابت پرسنل .

4-      تعیین سازمانها و شعب هایی از آنها كه فرد با آنها مرتبط است.

 

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

 

1-   ورود اطلاعات قرارداد 

 

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عملیات روی گزینه “اطلاعات قرارداد جدید” كلیك كنید .

 

ورود اطلاعات قرارداد 

 

در پنجره ای كه در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.

 

ورود اطلاعات قرارداد 

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

 

1-      ورود اطلاعات “كارمند” ، “نوع قرارداد” ، “شماره” ، “تاریخ صدور” و “تاریخ اعتبار” الزامی است .

2-      برای انتخاب گزینه “كارمند” ، كد تفصیلی پرسنل مورد نظر را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه عنوان وارد شده صحیح باشد ، نام طرف حساب نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از كلید  یا با زدن  ، لیست طرف حسابهایی كه برای آنها گزینه كارمند فعال باشد باز میشود و میتوانید از بین آنها ، فرد مورد نظر را انتخاب كنید .

3-      برای گزینه “نوع قرارداد” ، انتخاب یكی از دو گزینه “استخدام” یا “اصلاح قرارداد” قابل انتخاب است .

4-      گزینه “استخدام” ، برای افرادی قابل انتخاب است كه قبلا در استخدام شركت نبوده اند و از زمان صدور این قرارداد به بعد در استخدام شركت هستند یا اینكه قبلا بوده اند و پایان خدمت برای آنها صادر شده است و مجددا استخدام شده اند . با صدور این نوع قرارداد ، وضعیت شخص از پرسنل غیر فعال به پرسنل فعال تغییر میكند .

5-      گزینه “شماره” ، با توجه به روال تعیین شده برای شماره گذاری قرارداد تعیین میشود .

6-      “تاریخ صدور” تاریخی است كه از آن زمان این قرارداد فعال میشود و در محاسبات ، گزارش ها و … دخالت داده میشود .

7-      اگر برای فردی در سیستم محاسبه ای انجام داده باشید ، تاریخ صدور قرارداد نمیتواند از آخرین محاسبه انجام شده برای فرد كوچكتر باشد . همچنین تاریخ صدور قرارداد نمیتواند قبل از تاریخ استخدام وی باشد .

8-      اگر برای فردی در قبلا قراردادی صادر شده باشد ، تاریخ صدور قرارداد جدید باید از تاریخ صدور قرارداد قبلی بزرگتر باشد .

9-      “تاریخ اعتبار” تاریخی است كه از آن قرارداد صادر شده برای فرد تا آن زمان اعتبار دارد و فعال است .

10-   اگر تاریخ اعتبار قراردادی سپری شده باشد ، باید قرارداد تمدید شده یا قرارداد جدیدی صادر شود در غیراینصورت نام پرسنل در لیست محاسبات نمایش داده میشود ولی امكان انجام محاسبه برای وی وجود ندارد .

11-   برای تمدید قرارداد ، لزومی كه صدور قرارداد جدید نیست . اگر شرایط قرارداد تغییر نكرده است ، میتواند تاریح اعتبار آخرین قرارداد فرد را اصلاح كنید .

12-   “تاریخ پایان خدمت” تاریخی است رابطه كاری پرسنل و شركت در آن تاریخ به پایان میرسد .

13-   با درج “تاریخ پایان خدمت” ، وضعیت فرد پس از آن تاریخ به غیر فعال تغییر میكند و اگر تاریخی كه برای انجام عملیات ، محاسبات یا گزارش ها انتخاب میكنید بعد از این تاریخ باشد ، نام فرد در لیست افراد قابل انتخاب نمایش داده نمیشود .

14-   در گزارش های قانونی مانند لیست بیمه ، دیسكت بیمه و … از این تاریخ به عنوان تاریخ مبنا برای درج اطلاعات ترك كار استفاده خواهد شد . همچنین برای صدور تسویه حساب برای یك پرسنل ، حتما باید اطلاعات پایان خدمت برای وی قبلا درج شده باشد .

15-   برای ورود اطلاعات پایان خدمت ، نیازی به صدور یك قرارداد جدید نیست . در آخرین قراردادی كه برای فرد صادر شده است میتواند تاریخ پایان خدمت را وارد كنید .

16-   پس از ورود اطلاعات كلید ذخیره  یا Ctrl+S را بزنید . پس از ذخیره اطلاعات ، در سمت راست نوار پایین فرم پیغام  نمایش داده میشود .

 

2-   اطلاعات استخدامی 

 

برای تعیین اطلاعات استخدامی ، در پایین فرم قرارداد در صفحه “اطلاعات استخدامی” ، اطلاعات مورد نیاز را تعیین كرده و وارد كنید :

 

اطلاعات استخدامی در سپیدار

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

1-      ورود اطلاعات “تاریخ استخدام” ، “نوع استخدام” ، “محل خدمت” ، “مركز هزینه” و “شغل” الزامی است .

2-      “تاریخ استخدام” تاریخی است كه فرد از آن تاریخ به بعد در استخدام شركت قرار میگیرد .

3-      برای انتخاب گزینه “نوع استخدام” ، كد نوع استخدام مورد نظر را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه عنوان وارد شده صحیح باشد ، نوع استخدام نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از كلید  یا با زدن  ، لیست انواع استخدام باز میشود و میتوانید از بین آنها ، نوع استخدام مورد نظر را انتخاب كنید .

4-      انواع استخدام موجود در سیستم ، انواع استخدام استاندارد اعلام شده توسط وزارت دارایی در دستورالعمل تهیه دیسكت و لیست های مالیات است .

5-      برای انتخاب گزینه “محل خدمت” ، كد محل خدمت مورد نظر را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه عنوان وارد شده صحیح باشد ، محل خدمت نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از كلید  یا با زدن  ، لیست محل های خدمت باز میشود و میتوانید از بین آنها ، محل خدمت مورد نظر را انتخاب كنید .

6-      محل خدمت ، محل فیزیكی فعالیت فرد است با تعیین محل خدمت افراد ، بعدا میتوانید در تهیه گزارش ها از آن استفاده كنید . (مثلا فیش های حقوق دفتر تهران را جدا از دفتر شیراز تهیه كنید یا هزینه های دفتر تهران را با دفتر شیراز مقایسه كنید )

7-      برای انتخاب گزینه “مركز هزینه” ، كد مركز هزینه مورد نظر را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه عنوان وارد شده صحیح باشد ، مركز هزینه نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از كلید  یا با زدن  ، لیست مراكز هزینه باز میشود و میتوانید از بین آنها ، مركز هزینه مورد نظر را انتخاب كنید .

8-      علاوه بر استفاده در گزارش ها ، برای ارسال اطلاعات هزینه حقوق توسط سند حسابداری حقوق ، از اطلاعات مركز هزینه فرد استفاده میشود .

9-      برای انتخاب گزینه “شغل” ، كد شغل مورد نظر را تایپ كنید و كلید Enter یا Tab را بزنید . در صورتیكه عنوان وارد شده صحیح باشد ، شغل نمایش داده میشود . همچنین با استفاده از كلید  یا با زدن  ، لیست مشاغل باز میشود و میتوانید از بین آنها ، شغل مورد نظر را انتخاب كنید .

10-   علاوه بر استفاده در گزارش ها ، در گزارش های لیست بیمه ، دیسكت بیمه و دیسكت مالیات از اطلاعات شغل فرد استفاده میشود .

 

3-   حقوق و مزایای ثابت 

 

برای تعیین حقوق و مزایایی كه به فرد تعلق میگیرد ، در پایین فرم قرارداد در صفحه ” حقوق و مزایای ثابت” ، اطلاعات مورد نیاز را تعیین كرده و وارد كنید :

 

حقوق و مزایای ثابت در سپیدار

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

1-      با استفاده از كلید  میتوانید مزایای ثابتی كه به فرد تعلق میگیرد را به این قسمت اضافه كرده و مبالغ آنها را تعیین كنید .

2-      برای انتخاب گزینه “نام عامل” با استفاده از كلید  یا با زدن  ، لیست عوامل باز میشود و میتوانید از بین آنها ، عامل یا عوامل مورد نظر را انتخاب كنید .

3-      در این قسمت تنها عواملی نمایش داده میشوند و قابل انتخاب هستند كه طبقه آنها “مزایا” ، نوع آنها “قراردادی-ثابت” و وضعیت آنها “فعال” باشد .

4-      در صورت انتخاب یك عامل ، تعیین مبلغ برای آن الزامی است .

5-      در صورتی كه بر اساس یك قرارداد ، محاسبه انجام شده باشد ، امكان تغییر اعداد قبلی وجود ندارد . در صورتیكه مبالغ ثابت فرد تغییر كرده اند و روی قرار قبلی محاسبه انجام شده است ، باید یك قرارداد از نوع اصلاحی صادر كنید و مبالغ جدید را در آنها وارد كنید .

 

4-   سایر مبالغ 

 

برای تعیین كسور ثابت یا تعهدات كارفرمای كه بصورت ثابت به فرد تعلق میگیرد ، در پایین فرم قرارداد در صفحه ” سایر مبالغ” ، اطلاعات مورد نیاز را تعیین كرده و وارد كنید :

 

سایر مبالغ در سپیدار

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

1-      با استفاده از كلید  میتوانید كسور ثابتی كه به فرد تعلق میگیرد را به این قسمت اضافه كرده و مبالغ آنها را تعیین كنید .

2-      برای انتخاب گزینه “نام عامل” با استفاده از كلید  یا با زدن  ، لیست عوامل باز میشود و میتوانید از بین آنها ، عامل یا عوامل مورد نظر را انتخاب كنید .

3-      در این قسمت تنها عواملی نمایش داده میشوند و قابل انتخاب هستند كه طبقه آنها “كسور” یا “تعهدات كارفرما” ، نوع آنها “قراردادی-ثابت” و وضعیت آنها “فعال” باشد .

4-      در صورت انتخاب یك عامل ، تعیین مبلغ برای آن الزامی است .

5-      در صورتی كه بر اساس یك قرارداد ، محاسبه انجام شده باشد ، امكان تغییر اعداد قبلی وجود ندارد . در صورتیكه مبالغ ثابت فرد تغییر كرده اند و روی قرار قبلی محاسبه انجام شده است ، باید یك قرارداد از نوع اصلاحی صادر كنید و مبالغ جدید را در آنها وارد كنید .

 

 

5-   سایر اطلاعات 

 

برای تعیین نحوه ارتباط پرسنل با سازمانها و شعب آنها ، در پایین فرم قرارداد در صفحه ” سایر اطلاعات” ، اطلاعات مورد نیاز را تعیین كرده و وارد كنید :

 

قسمت  سایر اطلاعات سپیدار

 

1-      ورود اطلاعات “گروه مالیاتی” و “حوزه مالیات” اجباری است .

2-      در قسمت “گروه مالیاتی” از بین گروه های مالیاتی تعریف شده در سیستم ، یكی را به عنوان گروه مالیاتی مرتبط با شخص انتخاب كنید .

3-      با انتخاب گروه مالیاتی برای فرد ، مالیات حقوق و سایر مالیاتهایی كه در سیستم حقوق و دستمزد برای فرد محاسبه میشوند بر اساس جدوال مالیاتی مربوط به این گروه مالیاتی محاسبه خواهند شد .

4-      در قسمت “حوزه مالیات” از بین شعب تعریف شده در قسمت “شعب بیمه و مالیات” كه نوع آنها “وزارت دارایی” است ، یكی را به عنوان شعبه مرتبط با این پرسنل انتخاب كنید.

5-      با انتخاب حوزه مالیات برای فرد ، اطلاعات مالیات این فرد در سند حقوق ، لیست مالیات و دیسكت مالیات مربوط به این شعبه درج شده و نمایش داده خواهد شد .

6-      با ورود اطلاعات در قسمت “مبلغ قسط وام مسكن معاف از مالیات” ، مبلغ وارد شده در این قسمت ، هر ماه از درآمد مشمول مالیات فرد كسر خواهد شد .

7-      در صورتیكه فرد انتخاب شده ، مشمول مقررات بیمه تامین اجتماعی میباشد ، گزینه “مشمول بیمه تامین اجتماعی است” را فعال كنید . در صورت غیر فعال بودن این گزینه ، عوامل مربوط به بیمه تامین اجتماعی برای این فرد محاسبه نخواهند شد .

8-      در صورت فعال بودن گزینه “مشمول بیمه تامین اجتماعی است” ، انتخاب گزینه “شعبه تامین اجتماعی” اجباری است .

9-      در قسمت “شعبه بیمه تامین اجتماعی” از بین شعب تعریف شده در قسمت “شعب بیمه و مالیات” كه نوع آنها “تامین اجتماعی” است ، یكی را به عنوان شعبه مرتبط با این پرسنل انتخاب كنید.

10-   با انتخاب شعبه بیمه برای فرد ، كلیه اطلاعات بیمه تامین اجتماعی این فرد در سند حقوق ، لیست بیمه و دیسكت بیمه مربوط به این شعبه درج شده و نمایش داده خواهد شد .

11-   در صورتیكه شغل این فرد جزو مشاغل سخت و زیان آور است ،  گزینه “شغل شخص ، سخت و زیان آور است” را فعال كنید . با فعال كردن این گزینه ، عامل مربوط به حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور برای این فرد محاسبه میشود . همچنین در فایلهای مربوط به دیسكت بیمه ، اطلاعات مشاغل سخت و زیان آور برای این فرد درج خواهد شد .

12-   در صورتیكه برای فرد گزینه “مشمول بیمه تكمیلی است” را فعال كنید ، عوامل مربوط به بیمه تكمیلی سهم كارمند و سهم كارفرما برای فرد محاسبه میشوند .

13-   در صورت فعال بودن گزینه “مشمول بیمه تكمیلی است” ، انتخاب گزینه “شعبه بیمه تكمیلی” اجباری است .

14-   در قسمت “شعبه بیمه تكمیلی” از بین شعب تعریف شده در قسمت “شعب بیمه و مالیات” كه نوع آنها “بیمه تكمیلی” است ، یكی را به عنوان شعبه مرتبط با این پرسنل انتخاب كنید.

15-   با انتخاب شعبه بیمه برای فرد ، كلیه اطلاعات بیمه تكمیلی این فرد در سند حقوق گزارش های مربوط به این شعبه درج شده و نمایش داده خواهد شد .

 

6-   شرح 

 

در صورت نیاز به ورود شرح برای قرارداد ، در پایین فرم قرارداد در صفحه “شرح” ، اطلاعات مورد نیاز را تعیین كرده و وارد كنید :

 

ورود شرح برای قرارداد

 

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید :

1-      با ورود اطلاعات در این قسمت ، متن نوشته شده در گزارش چاپی قرارداد درج خواهد شد .

 

7-   یادداشت و اطلاعات تكمیلی 

 

برای مشاهده نحوه استفاده از قسمتهای “یادداشت” و “اطلاعات تكمیلی” ، به راهنمای قسمتهای عمومی سیستم مراجعه كنید .

 

  یادداشت و اطلاعات تكمیلی سپیدار

 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ