175 - قرارداد جدید

قرارداد جدید

با استفاده از قرارداد ، وضعيت استخدام پرسنل در سازمان مشخص ميشود .

با ورود و ثبت اطلاعات قرارداد ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1-      تعيين وضعيت استخدامي از نظر نوع استخدام ، مركز هزينه ، محل خدمت ، شغل و پست .

2-      تعيين اطلاعات ريالي مزاياي ثابت پرسنل .

3-       تعيين اطلاعات ريالي كسور ثابت پرسنل .

4-      تعيين سازمانها و شعب هايي از آنها كه فرد با آنها مرتبط است.

 

1-   ورود اطلاعات قرارداد :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت حقوق و دستمزد شده و در قسمت عمليات روي گزينه “اطلاعات قرارداد جديد” كليك كنيد .

1 11 134x300 - قرارداد جدید

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

2 11 256x300 - قرارداد جدید

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “كارمند” ، “نوع قرارداد” ، “شماره” ، “تاريخ صدور” و “تاريخ اعتبار” الزامي است .

2-      براي انتخاب گزينه “كارمند” ، كد تفصيلي پرسنل مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نام طرف حساب نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست طرف حسابهايي كه براي آنها گزينه كارمند فعال باشد باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، فرد مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      براي گزينه “نوع قرارداد” ، انتخاب يكي از دو گزينه “استخدام” يا “اصلاح قرارداد” قابل انتخاب است .

4-      گزينه “استخدام” ، براي افرادي قابل انتخاب است كه قبلا در استخدام شركت نبوده اند و از زمان صدور اين قرارداد به بعد در استخدام شركت هستند يا اينكه قبلا بوده اند و پايان خدمت براي آنها صادر شده است و مجددا استخدام شده اند . با صدور اين نوع قرارداد ، وضعيت شخص از پرسنل غير فعال به پرسنل فعال تغيير ميكند .

5-      گزينه “شماره” ، با توجه به روال تعيين شده براي شماره گذاري قرارداد تعيين ميشود .

6-      “تاريخ صدور” تاريخي است كه از آن زمان اين قرارداد فعال ميشود و در محاسبات ، گزارش ها و … دخالت داده ميشود .

7-      اگر براي فردي در سيستم محاسبه اي انجام داده باشيد ، تاريخ صدور قرارداد نميتواند از آخرين محاسبه انجام شده براي فرد كوچكتر باشد . همچنين تاريخ صدور قرارداد نميتواند قبل از تاريخ استخدام وي باشد .

8-      اگر براي فردي در قبلا قراردادي صادر شده باشد ، تاريخ صدور قرارداد جديد بايد از تاريخ صدور قرارداد قبلي بزرگتر باشد .

9-      “تاريخ اعتبار” تاريخي است كه از آن قرارداد صادر شده براي فرد تا آن زمان اعتبار دارد و فعال است .

10-   اگر تاريخ اعتبار قراردادي سپري شده باشد ، بايد قرارداد تمديد شده يا قرارداد جديدي صادر شود در غيراينصورت نام پرسنل در ليست محاسبات نمايش داده ميشود ولي امكان انجام محاسبه براي وي وجود ندارد .

11-   براي تمديد قرارداد ، لزومي كه صدور قرارداد جديد نيست . اگر شرايط قرارداد تغيير نكرده است ، ميتواند تاريح اعتبار آخرين قرارداد فرد را اصلاح كنيد .

12-   “تاريخ پايان خدمت” تاريخي است رابطه كاري پرسنل و شركت در آن تاريخ به پايان ميرسد .

13-   با درج “تاريخ پايان خدمت” ، وضعيت فرد پس از آن تاريخ به غير فعال تغيير ميكند و اگر تاريخي كه براي انجام عمليات ، محاسبات يا گزارش ها انتخاب ميكنيد بعد از اين تاريخ باشد ، نام فرد در ليست افراد قابل انتخاب نمايش داده نميشود .

14-   در گزارش هاي قانوني مانند ليست بيمه ، ديسكت بيمه و … از اين تاريخ به عنوان تاريخ مبنا براي درج اطلاعات ترك كار استفاده خواهد شد . همچنين براي صدور تسويه حساب براي يك پرسنل ، حتما بايد اطلاعات پايان خدمت براي وي قبلا درج شده باشد .

15-   براي ورود اطلاعات پايان خدمت ، نيازي به صدور يك قرارداد جديد نيست . در آخرين قراردادي كه براي فرد صادر شده است ميتواند تاريخ پايان خدمت را وارد كنيد .

16-   پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره  يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام  نمايش داده ميشود .

 

2-   اطلاعات استخدامي :

براي تعيين اطلاعات استخدامي ، در پايين فرم قرارداد در صفحه “اطلاعات استخدامي” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

3 10 257x300 - قرارداد جدید

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات “تاريخ استخدام” ، “نوع استخدام” ، “محل خدمت” ، “مركز هزينه” و “شغل” الزامي است .

2-      “تاريخ استخدام” تاريخي است كه فرد از آن تاريخ به بعد در استخدام شركت قرار ميگيرد .

3-      براي انتخاب گزينه “نوع استخدام” ، كد نوع استخدام مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، نوع استخدام نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست انواع استخدام باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، نوع استخدام مورد نظر را انتخاب كنيد .

4-      انواع استخدام موجود در سيستم ، انواع استخدام استاندارد اعلام شده توسط وزارت دارايي در دستورالعمل تهيه ديسكت و ليست هاي ماليات است .

5-      براي انتخاب گزينه “محل خدمت” ، كد محل خدمت مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، محل خدمت نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست محل هاي خدمت باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، محل خدمت مورد نظر را انتخاب كنيد .

6-      محل خدمت ، محل فيزيكي فعاليت فرد است با تعيين محل خدمت افراد ، بعدا ميتوانيد در تهيه گزارش ها از آن استفاده كنيد . (مثلا فيش هاي حقوق دفتر تهران را جدا از دفتر شيراز تهيه كنيد يا هزينه هاي دفتر تهران را با دفتر شيراز مقايسه كنيد )

7-      براي انتخاب گزينه “مركز هزينه” ، كد مركز هزينه مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، مركز هزينه نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست مراكز هزينه باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، مركز هزينه مورد نظر را انتخاب كنيد .

8-      علاوه بر استفاده در گزارش ها ، براي ارسال اطلاعات هزينه حقوق توسط سند حسابداري حقوق ، از اطلاعات مركز هزينه فرد استفاده ميشود .

9-      براي انتخاب گزينه “شغل” ، كد شغل مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه عنوان وارد شده صحيح باشد ، شغل نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست مشاغل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، شغل مورد نظر را انتخاب كنيد .

10-   علاوه بر استفاده در گزارش ها ، در گزارش هاي ليست بيمه ، ديسكت بيمه و ديسكت ماليات از اطلاعات شغل فرد استفاده ميشود .

 

3-   حقوق و مزاياي ثابت :

براي تعيين حقوق و مزايايي كه به فرد تعلق ميگيرد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” حقوق و مزاياي ثابت” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

3 9 257x300 - قرارداد جدید

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با استفاده از كليد  ميتوانيد مزاياي ثابتي كه به فرد تعلق ميگيرد را به اين قسمت اضافه كرده و مبالغ آنها را تعيين كنيد .

2-      براي انتخاب گزينه “نام عامل” با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست عوامل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، عامل يا عوامل مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      در اين قسمت تنها عواملي نمايش داده ميشوند و قابل انتخاب هستند كه طبقه آنها “مزايا” ، نوع آنها “قراردادي-ثابت” و وضعيت آنها “فعال” باشد .

4-      در صورت انتخاب يك عامل ، تعيين مبلغ براي آن الزامي است .

5-      در صورتي كه بر اساس يك قرارداد ، محاسبه انجام شده باشد ، امكان تغيير اعداد قبلي وجود ندارد . در صورتيكه مبالغ ثابت فرد تغيير كرده اند و روي قرار قبلي محاسبه انجام شده است ، بايد يك قرارداد از نوع اصلاحي صادر كنيد و مبالغ جديد را در آنها وارد كنيد .

 

4-   ساير مبالغ :

براي تعيين كسور ثابت يا تعهدات كارفرماي كه بصورت ثابت به فرد تعلق ميگيرد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” ساير مبالغ” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

6 5 260x300 - قرارداد جدید

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با استفاده از كليد  ميتوانيد كسور ثابتي كه به فرد تعلق ميگيرد را به اين قسمت اضافه كرده و مبالغ آنها را تعيين كنيد .

2-      براي انتخاب گزينه “نام عامل” با استفاده از كليد  يا با زدن  ، ليست عوامل باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، عامل يا عوامل مورد نظر را انتخاب كنيد .

3-      در اين قسمت تنها عواملي نمايش داده ميشوند و قابل انتخاب هستند كه طبقه آنها “كسور” يا “تعهدات كارفرما” ، نوع آنها “قراردادي-ثابت” و وضعيت آنها “فعال” باشد .

4-      در صورت انتخاب يك عامل ، تعيين مبلغ براي آن الزامي است .

5-      در صورتي كه بر اساس يك قرارداد ، محاسبه انجام شده باشد ، امكان تغيير اعداد قبلي وجود ندارد . در صورتيكه مبالغ ثابت فرد تغيير كرده اند و روي قرار قبلي محاسبه انجام شده است ، بايد يك قرارداد از نوع اصلاحي صادر كنيد و مبالغ جديد را در آنها وارد كنيد .

 

 

5-   ساير اطلاعات :

براي تعيين نحوه ارتباط پرسنل با سازمانها و شعب آنها ، در پايين فرم قرارداد در صفحه ” ساير اطلاعات” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

7 6 259x300 - قرارداد جدید

 

1-      ورود اطلاعات “گروه مالياتي” و “حوزه ماليات” اجباري است .

2-      در قسمت “گروه مالياتي” از بين گروه هاي مالياتي تعريف شده در سيستم ، يكي را به عنوان گروه مالياتي مرتبط با شخص انتخاب كنيد .

3-      با انتخاب گروه مالياتي براي فرد ، ماليات حقوق و ساير مالياتهايي كه در سيستم حقوق و دستمزد براي فرد محاسبه ميشوند بر اساس جدوال مالياتي مربوط به اين گروه مالياتي محاسبه خواهند شد .

4-      در قسمت “حوزه ماليات” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “وزارت دارايي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

5-      با انتخاب حوزه ماليات براي فرد ، اطلاعات ماليات اين فرد در سند حقوق ، ليست ماليات و ديسكت ماليات مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

6-      با ورود اطلاعات در قسمت “مبلغ قسط وام مسكن معاف از ماليات” ، مبلغ وارد شده در اين قسمت ، هر ماه از درآمد مشمول ماليات فرد كسر خواهد شد .

7-      در صورتيكه فرد انتخاب شده ، مشمول مقررات بيمه تامين اجتماعي ميباشد ، گزينه “مشمول بيمه تامين اجتماعي است” را فعال كنيد . در صورت غير فعال بودن اين گزينه ، عوامل مربوط به بيمه تامين اجتماعي براي اين فرد محاسبه نخواهند شد .

8-      در صورت فعال بودن گزينه “مشمول بيمه تامين اجتماعي است” ، انتخاب گزينه “شعبه تامين اجتماعي” اجباري است .

9-      در قسمت “شعبه بيمه تامين اجتماعي” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “تامين اجتماعي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

10-   با انتخاب شعبه بيمه براي فرد ، كليه اطلاعات بيمه تامين اجتماعي اين فرد در سند حقوق ، ليست بيمه و ديسكت بيمه مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

11-   در صورتيكه شغل اين فرد جزو مشاغل سخت و زيان آور است ،  گزينه “شغل شخص ، سخت و زيان آور است” را فعال كنيد . با فعال كردن اين گزينه ، عامل مربوط به حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور براي اين فرد محاسبه ميشود . همچنين در فايلهاي مربوط به ديسكت بيمه ، اطلاعات مشاغل سخت و زيان آور براي اين فرد درج خواهد شد .

12-   در صورتيكه براي فرد گزينه “مشمول بيمه تكميلي است” را فعال كنيد ، عوامل مربوط به بيمه تكميلي سهم كارمند و سهم كارفرما براي فرد محاسبه ميشوند .

13-   در صورت فعال بودن گزينه “مشمول بيمه تكميلي است” ، انتخاب گزينه “شعبه بيمه تكميلي” اجباري است .

14-   در قسمت “شعبه بيمه تكميلي” از بين شعب تعريف شده در قسمت “شعب بيمه و ماليات” كه نوع آنها “بيمه تكميلي” است ، يكي را به عنوان شعبه مرتبط با اين پرسنل انتخاب كنيد.

15-   با انتخاب شعبه بيمه براي فرد ، كليه اطلاعات بيمه تكميلي اين فرد در سند حقوق گزارش هاي مربوط به اين شعبه درج شده و نمايش داده خواهد شد .

 

6-   شرح :

در صورت نياز به ورود شرح براي قرارداد ، در پايين فرم قرارداد در صفحه “شرح” ، اطلاعات مورد نياز را تعيين كرده و وارد كنيد :

8 3 257x300 - قرارداد جدید

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      با ورود اطلاعات در اين قسمت ، متن نوشته شده در گزارش چاپي قرارداد درج خواهد شد .

 

7-   يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

9 4 258x300 - قرارداد جدید

 

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *