سپید_حساب_ویرا

محاسبه عیدی 97

محاسبه عیدی 97

فهرست مطالب

مواردی که در این مقاله آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:

✔ مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران در سال ۹۷
✔ نحوه محاسبه عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی در سال ۹۷
✔ آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟
✔ محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی در سال ۹۷
✔ محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت در سال ۹۷
✔ میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی در سال ۹۷
✔ مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می شود؟
✔ نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند
✔ عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می شود؟
✔ نحوه محاسبه مالیات عیدی در سال ۹۷

در این مقاله به طور کامل راجع به نحوه محاسبه عیدی توضیح داده خواهد شد.در مورد مقررات مربوط به پرداخت عیدی به کارگران و اینکه به این مبلغ، بیمه و مالیات تعلق میگیرد یا خیر. محاسبه عیدی سال ۹۷ هم از دغدغه های مهم کارکنان است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
باید گفت که عیدی مشمولان قانون کار با مشمولان دســتگاه های دولتی متفاوت است. عیدی کارکنان دولت در پایان هرسال توسط دولت تعیین می شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می شود. براساس این، فرمول عیدی کارگران دوبرابر آخرین حقوق آنهاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد.

نرم افزار حسابداری سپیدار

✔ مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

با توجه به اینکه طبق قانون، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند، بنابراین عیدی به هیچوجه از دوبرابر حداقل حقوق کمتر نخواهد بود. مبلغ اعلام شده در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه به کار اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار میشوند.

فرمول محاسبه عیدی به این صورت است که کارکرد عیدی در ماخذ عیدی ضرب و برعدد  ۳۶۵ تقسیم می شود:

محاسبه عیدی

به کلیه مشمولان قانون کار، اعم از قرارداد دائمی، موقت و کار معین، کارمزد، کارگران فصلی نیز به نسبت کارکرد، عیدی پرداخت می شود. به کلیه مستمری بگیران ازکارافتاده کلی، بازنشسته و مســتمری بگیران بازمانده سازمان تامین اجتماعی نیز همانند بازنشستگان و موظفان مشمول مقررات استخدام کشوری عیدی پرداخت می شود، که میزان آن توسط هیئت دولت تعیین می شود.

مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحدهای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآنچه به تبع شغل به کارگر داده می شود. در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا مالک محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد شد. بیمه و مالیات عیدی در سطح و میزانی که ذکر شد و در قانون تعیین شده، از پرداخت حق بیمه معاف است اما به آن مالیات تعلق میگیرد.

✔ نحوه محاسبه عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

✔  آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

باتوجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده – تنها در پایان سال – مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

persian money

✔ محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

✔ محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

✔ میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

✔ مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می شود؟

بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

✔ نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند

کارکنانی که در طول سال از خدمت استعفا داده یا اخراج، بازنشسته یا به هر نحوی ادامه رابطه آنان با کارگاه قطع شده باشد، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

eydi reward

✔ عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می شود؟

در صورتی که سال مورد نظر، کبیسه باشد، محاسبات عیدی متناسب با ۳۶۶ روز محاسبه می شود، در نتیجه فرمول محاسبه آن به شکل زیر خواهد بود:

eydi kabise

همچنین در این حالت معافیت مالیاتی آن نیز متناسب با ۳۶۶ روز در نظر گرفته می شود:

moafiat maliati

محاسبه عیدی سال ۹۷

در صورتی که ۲ برابر پایه حقوق کارمند از مبلغ سقف عیدی (۳۷۰٫۴۲۳*۳۰*۳=۳۳٫۳۳۸٫۰۷۰ ریال) کمتر باشد؛ مبلغ عیدی کارمند معادل ۲ برابر پایه حقوقش خواهد بود، برای مثال عیدی قبل از مالیات کارمندی با پایه حقوق ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود و در صورتی که پایه حقوق بالاتر از سقف عیدی داشته باشد مبلغ سقف عیدی برای ایشان در نظر گرفته می شود .

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کم تر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند؛ برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .

بر اساس گزارش در بخشنامه مزد سال جاری، از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین شده بود.

بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و حداکثر ۳میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷  تومان است.

معافیت مالیاتی سال ۹۷ مطابق جدول ذیل ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است .

 

عیدی سال 97

 

نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم در بروز رسانی نسخه ۴٫۸٫۸ قابلیت محاسبه عیدی در سال کبیسه را دارد.

reward in sepidar

reward in sepidar2

نحوه محاسبه مالیات عیدی:

مبلغ عیدی هر فرد به میزان معافیت حقوق یک ماه که در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می­گردد از پرداخت مالیات معاف بوده و مابه التفاوت آن به سرجمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده ومجموعاً برای آن مالیات محاسبه می­گردد. معافیت مالیات ماهانه در سال ۱۳۹۶ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می­باشد که مبلغ عیدی تا سقف ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معاف از مالیات می­باشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

بسته سپیدار خدماتی

  • یک
  • دو
  • سه 
  • چهار
دسته بندی های بلاگ