2017 09 15 12 53 52 e1543054981228 - مفاهیم حسابداری پیمانکاری

مفاهیم حسابداری پیمانکاری

مفاهیم حسابداری پیمانکاری

کارفرما: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که عملیاتی را برای اجراء و ساخت وساز به اشخاص دیگری واگذار می نمایند.
پیمانکار: اشخاص حقیقی ویا حقوقی که عملیاتی را اجراء نماید و طرف دیگر قرارداد می باشد.
قرارداد: توافق بین پیمانکار و کارفرما برای تکمیل و یا ساخت و ساز یک عملیات را قرارداد می گویند.
مبلغ قرارداد: رقم توافق شده ای است که کارفرما متعهد می گردد آنرا در پایان مدت و یا در مقاطع معین پرداخت نماید
قرارداد دست دوم: بعضی اوقات پیمانکار اصلی یک بخش از کار را به پیمانکار دیگری واگذار می نماید و برای انجام عملیاتی مانند رنگ کاری، سنگ ریزی کف و….. با او منعقد می نماید در این صورت این قرارداد را قرارداد دست دوم می گویند
کارگواهی شده: پیمانکار بر اساس درصد پیشرفت کار در مقاطع مختلف اقدام به تهیه و ارسال صورت وضعیت برای کارفرما می نماید . این صورت وضعیت ها باید به تأیید دستگاه نظارت و یا ناظر مقیم که از سوی کارفرما تعیین می شود برسد . مبلغ کار انجام شده توسط پیمانکارکه به تأیید دستگاه نظارت برسد کار گواهی شده نامیده می شود.
کار گواهی نشده:اگر پیشرفت عملیات نامطلوب باشد و به مرحله مورد انتظار نیز نرسد اگر چه فعالیت تکمیل و انجام شده باشد لیکن به علت نداشتن کیفیت تأیید نخواهد شد که اصطلاحاً آنرا کار گواهی نشده می نامند
قرارداد امانی: وضع بعضی از پیمانها به نحوی است که از قبل نمی توان مخارج آنرا برآورد نمود در این موارد پیمانکار بهای تمام شده واقعی را که حاشیه سود به آن اضافه شده است قبول می نماید این سود می تواند به شکل رقم ثابت و یا درصدی نسبت به بهای تمام شده باشد در این قراردادها کارفرما با هزینه های انجام شده پیمانکار را مورد بررسی قرار می دهد زیرا نسبت به آن حق مالکیت دارد. قرارداد امانی برای پیمانکار و کارفرما مزایایی دارد و هیچ یک از آنها چیزی را از دست نمی دهد پیمانکار سود منطقی پیمان را می پردازد . این نوع قرارداد بیشتربرای تولید اشیاء خاص و ساخت معمولی انجام می پذیرد مانند تعمیرات اضطراری کشتی ،وسایل نقلیه و موتور خانه
قرارداد مقطوع: در این قرارداد ها پیمانکار در مورد مبلغ مقطوع کلی و یا مبلغ معینی برای هر واحد کار با کارفرما توافق می نماید در متن قرارداد ماده ای برای جبران خسارت از نظر تطبیق دادن تغییرات قیمت در مواد و دستمزد که در بازار دچار نوسانات شده است منظور می نماید این ماده بیشتر در مورد قراردادهای بلند مدت اجراء می گردد تا پیمانکار وکارفرما را درمقابل تغییرات نامطلوب بهای مواد و دستمزد حفظ نماید
دستگاه نظارت: دستگاه نظارت عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که کارفرما به منظور اجرای پیمان تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می نماید (مهندسان ناظر)
ناظر مقیم: ناظر مقیم کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می شود و اصولاً مقیم کارگاه است.
کارگاه: هدف از کارگاه و محل کار کلیه اراضی و محل هایی است که عملیات موضوع پیمان در آنها اجراء می گردد
طرح: مجموعه عملیات منظم و خدمات مشخصی که طی مدت معین برای نیل به هدفهای برنامه های میان مدت عمرانی و یا تحصیل دارایی های ثابت عمومی انجام می پذیرند طرح گویند.
انواع طرح:
1. طرح عمرانی : منظور مجموعه و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدتی معین و با اعتبار معین
2. طرح عمرانی انتفاعی: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید
3. طرح عمرانی غیر انتفاعی: منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجراء می گردد و هدف اصلی آن کسب درآمد نیست
4. طرح مطالعاتی : منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و سایر دستگاههای اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد
مراحل اجرای طرح:
مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح : دستگاههای اجرایی دولتی برای تحقق اهداف سازمانی و بر حسب وظایف و اختیاراتی که قانون به آنها واگذار نموده است اقدام به اجرای طرحهای عمرانی در قالب اعتبارات تخصصی می نماید قبل از انجام و اجرای طرح ها می بایست مطالعات مقدماتی درباره آن طرح صورت پذیرد. این مطالعات در زمینه های مختلف و تأثیراتی که آن طرح از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بر روی منطقه خواهد داشت مورد بررسی قرار می گیرد . در این تحقیقات و بررسی ها هدف طرح امکانات و مقررات و محدودیتها و نیروی انسانی موجود و زمان اجراء و محاسبات اقتصادی ، تجهیزات ، میزان اعتبار مورد نیاز مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی ، آزمایشهای مکانیکی خاک ، نقشه برداری ، مخارج دوره طرح ، طرح زمان بندی آن و به طور کلی بازده سرمایه گذاری را با کمک مهندسین مشاور انجام خواهد گرفت
مرحله دوم: ارجاع کار به پیمانکار: برای اجرای طرح های عمرانی کار از طریق شرکت در مناقصه به پیمانکاران واگذار می گردد که برای مناقصه سه روش وجود دارد که عبارتند از :
Ø مناقصه عمومی: در این حالت پس از تهیه اسناد و مدارک مناقصه و مبلغ پیمان موضوع مناقصه از طریق جراید به اطلاع کلیه پیمانکاران می رسد. پیمانکاران مجاز و واجد شرایط با دریافت اسناد و مدارک مناقصه مبلغ پیشنهادی خود را در یک پاکت و مبلغ ضمانت نامه ، شرکت در مناقصه را در یک پاکت دیگر برای دستگاه اجرایی ارسال می نماید این پاکتها در حضور شرکت کنندگان در مناقصه و یا بدون حضور آنها باز می گردد و پس از صحت و درستی مدارک درخواستی اعلام اسم اول مناقصه که کمترین رقم را پیشنهاد کرده باشد اقدام می نمایند
Ø مناقصه محدود: در این روش از پیمانکاران ذیصلاح کتباً دعوت بعمل می آید تا در مناقصه شرکت نمایند با توجه به مناقصه عمومی اقدام به تعیین برنده مناقصه می نمایند

Ø ترک تشریفات مناقصه: طبق ماده های 83 و 84 قانون محاسبات عمومی کشور در مواردی انجام مناقصه بنا بهر مصلحت و تشخیص بالاترین مقامات بالای دستگاه اجرایی ممکن و به صرف و صلاح نباشد می توان پیمانکار را از طریق ترک تشریفات مناقصه تعیین نمود
مرحله سوم : انعقاد قرارداد: در این مرحله دستگاه اجرایی با برنده مناقصه قرارداد منعقد می نماید و اقدامات زیر صورت میگیرد
1. ضمانت نامه یا سپرده شرکت در مناقصه آزاد می گردد
2. 50% کل پیمان بعنوان ضمانت نامه حسن انجام کار از پیمانکار اخذ می گردد
3. پیمان نامه پس از امضاء رد و بدل می گردد
مرحله چهارم : اجرای کار: پس از انعقاد قرارداد دستگاه اجرایی اقدامات زیر را انجام می دهد
1. کلیه زمین ها در اختیار پیمانکار قرار می دهد
2. دستگاه نظارت و ناظر مقیم جهت نظارت بر عملیات پیمانکارکتباً به وی معرفی می نماید. پیمانکار در این مرحله نیز گامهای زیر را بر می دارد
I. رئیس کارگاه را کتباً به کارفرما معرفی می نماید
II. شروع کار را کتباً به کارفرما و دستگاه نظارت اعلام می نماید
3. مسؤلیت اجرای کلیه را بر عهده خواهد داشت
4. در صورتی که در متن پیمان منع ارجاع کار به شخص دیگر را نداشته باشند می تواند قسمتی از کار را به پیمانکار دسته دوم واگذار نمایند.
کارفرما به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات او جمعاً معادل 25% مبلغ اولیه پیمان را بعنوان پیش پرداخت به شرح زیر به پیمانکار پرداخت می نماید
A. معادل 10% مبلغ اولیه پیمان بعد از امضاء و مبادله آن
B. معادل 5% مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه حدود 60% ماشین آلات مورد نیاز کار و تجهیز کامل کارگاه
C. معادل 5% مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل 20% مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیت ها ، کار انجام داده باشد
D. معادل 5% مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل 40% مبلغ اولیه پیمان بر طبق صورت وضعیت ها ، کار انجام داده باشد
آخرین بخشنامه برای پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار حاکی از آن است که پیش پرداخت باید 20% کل مبلغ اولیه پیمان باشد و نحوه پرداخت بشرح زیر می باشد
I. 8% پس از تحویل زمین بعنوان قسط اول
II. 5/6 % پس از حمل 60 % تجهیزات به کارگاه (قسط دوم)
III. 5/5 % بعنوان قسط سوم طبق صورت وضعیت
پیمانکار در فواصل مختلف با کمک دستگاه نظارت اقدام به تهیه صورت وضعیت از کلیه کارهایی که از شروع عملیات تا این تاریخ انجام داده می نماید این صورت وضعیت ها را در اصطلاح صورت وضعیت موقت می نامند و به امضاء دستگاه نظارت و پیمانکار خواهند رسید . کارفرما پس از رسیدگی و اصلاحات پس از کسورات زیر بقیه را به پیمانکار پرداخت می نماید کسورات شامل:
1. 10% بعنوان سپرده حسن انجام کار
2. 5% مالیات
3. 6/6 % حق بیمه که 6/1 % آن سهم پیمان کار و 5% سهم کارفرماست
4. دو در هزار سهم صندوق کارآموزی
5. اقساط پیش پرداخت
6. حسابهای پرداختنی بابت صورت وضعیت
مرحله پنجم: خاتمه کار: طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان پس از آنکه 97% موضوع عملیات پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارک ضمیمه پیمان انجام داده . پیمانکار از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت موضوع پیمان را به کارفرما تسلیم می نماید و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی می نماید
کمیسیون تحویل مرکب از چهار نفر به شرح زیر می باشد
1. یک نفر نماینده کارفرما
2. یک نفر نماینده پیمانکار
3. یک نفر نماینده دستگاه نظارت
4. یک نفر نماینده امور مالی

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *