623 - وصول چك پرداختني

معرفی صندوق

/
1-     معرفي صندوق : معمولا در موسسات مختلف ، صندوق يا صندوق هايي…
623 - وصول چك پرداختني

دسته چک جدید

/
1-     دسته چك جديد : شركت ها اغلب به منظور امنيت و كنترل …
623 - وصول چك پرداختني

جستجو چك

/
جستجو چك : با استفاده از عمليات "جستجو" مي توانيد چك هاي دريافتي و پ…
623 - وصول چك پرداختني

معرفی حساب بانکی

/
1-     معرفي بانك : در هر موسسه انتفاعي يا غير انتفاعي تعدادي ( حداق…
623 - وصول چك پرداختني

رسيد دريافت

/
ثبت عمليات رسيد دريافت در فرم رسيد دريافت امكان ثبت رسيد هاي د…
623 - وصول چك پرداختني

اعلاميه پرداخت

/
ثبت عمليات اعلاميه پرداخت در فرم اعلاميه پرداخت امكان ثبت ا…
623 - وصول چك پرداختني

عمليات بانكي چك دريافتني

/
ثبت عمليات بانكي چك دريافتني عمليات بانكي چك دريافتني ، شامل سه ن…
623 - وصول چك پرداختني

چك هاي پرداختي از نوع استقرار

/
ثبت چك هاي پرداختي از نوع استقرار هنگام استقرار سيستم ، لازم است آن دست…
623 - وصول چك پرداختني

چك هاي دريافتي از نوع استقرار

/
ثبت چك هاي دريافتي از نوع استقرار هنگام استقرار سيستم ، لازم است آن دست…
623 - وصول چك پرداختني

وصول چك پرداختني

/
ثبت عمليات وصول چك پرداختني طبق قانون ، پرداخت چك مدت دار تخلف محسوب…