بسته تولیدی

بسته تولیدی شامل سیستم حسابداری ، دریافت و پرداخت ، تامین کنندگان و انبار ، مشتریان و فروش و سیستم تولید