139310271925389244539014 - صورت وضعيت

صورت وضعيت

صورت وضعيت

پيمانكار ، وضعيت كارهاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق الحاقيه ، دستور كارها و صورت جلسه ها اندازه گيري مي نمايد و مقدار مصالح پاي كار را تعيين مي كند ، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آنرا معمولاً در آخر ماه تسليم كارفرما مي نمايد . كارفرما  صورت وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك قرارداد كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي نمايد كارفرما صورت وضعيت كنترل شده را رسيدگي كرده و بعد از كسر وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت قبلي پرداخت شده است و همچنين اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق قرارداد ، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را ظرف مدت مورد توافق از تاريخ وصول صورت وضعيت، پرداخت مي كند . با پرداخت صورت وضعيت موقت ، تمام كارها و مصالح كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به كارفرماست ، ليكن به منظور اجراي بقيه كار هاي موضوع قرارداد ، به رسم امانت ، تا موقع تحويل موقت ، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد .

مقادير درج شده در صورت وضعيت هاي موقت و پرداخت هايي كه بابت آنها به عمل مي آيد جنبه موقت و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي و جز اينها ، در صورت وضعيت هاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي ،اصلاح و رفع ميشود .

1-   ورود اطلاعات صورت وضعيت :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت پيمانكاري  شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” صورت وضعيت جديد” كليك كنيد .

b1 - صورت وضعيت

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.
b2 - صورت وضعيت
جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1-      ورود اطلاعات  “نوع” ، “صورت وضعيت” ،”استقرار”، “مبلغ تسويه شده” ،“شماره” ، “تاريخ”،قرارداد “،”معین صورت وضعیت” ، “جزئيات صورت وضعيت” الزامي است .

2-      “نوع” صورت وضعيت مي تواند عادي يا تعديلي باشد.

3-      “صورت وضعيت” مي تواند موقت، ماقبل قطعي يا قطعي باشد.

4-      “استقرار”، در صورتي كه قراردادي در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهید اطلاعات صورت وضعيت هاي  آنرا در سيستم ثبت كنيد بايد از گزينه استقرار استفاده كنيد.

5-      “مبلغ تسويه شده” در صورتي كه قراردادي در سنوات گذشته منعقد شده است و بخواهيد اطلاعات صورت وضعيت هاي  آنرا همراه با ميزان باقي مانده جهت تسويه در سيستم ثبت كنيد، بايد از گزينه استقرار و ثبت مبلغ تسويه شده استفاده نمایید.

6-      ورود “شماره” b3 - صورت وضعيت اجباري است . در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري صورت وضعيت” را به صورت دستي انتخاب كرده باشيد ، شماره رسيد فعال بوده و شما مي توانيد شماره را به صورت دستي وارد نماييد و در صورت وارد ننمودن شماره ، هنگام ذخيره قرارداد ، خود سيستم به صورت خودكار به صورت وضعيت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد. ولي در صورتي كه در “قسمت تنظيمات/روش شماره گذاري صورت وضعيت” را به صورت خودكار انتخاب كرده باشيد ، شماره صورت وضعيت فعال نبوده و خود سيستم به صورت خودكار به صورت وضعيت ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد.

نكته :

با توجه به مبناي شماره گذاري صورت وضعيت، صورت وضعيت ها مي توانند براساس نوع(موقت، تعديلي) و به تفکیک قرارداد شماره گذاري شوند.

 

7-      ورود “تاريخ” اجباري است . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد .

نكته:

با توجه به تجميعي بودن صورت وضعيت ها، حفظ ترتيب شماره و تاريخ براي صورت وضعيت هاي هر قرارداد توسط سيستم اعمال مي شود و شما هميشه فقط مي توانيد آخرين صورت وضعيت را ويرايش نماييد.

 

 

8-        انتخاب “قرارداد”b4 - صورت وضعيت  اجباري است. شما مي توانيد از ليست قرارداد هاي كه در سيستم ثبت نموده ايد قرارداد مورد نظر جهت صدور صورت وضعيت را انتخاب نماييد.

9-      انتخاب گزینه “معین صورت وضعیت” اجباری است و به طور پیش فرض با معین مشخص شده در تنظیمات پر می شود. در صورت تمایل می توانید آن را تغییر دهید. جهت انتخاب “معین صورت وضعیت” كد معین مورد نظر را تايپ كنيد و كليد Enter يا Tab را بزنيد . در صورتيكه کد وارد شده صحيح باشد ، عنوان معین نمايش داده ميشود . همچنين با استفاده از كليد y5 - صورت وضعيت يا با زدن Space ، ليست معین‌ها باز ميشود و ميتوانيد از بين آنها ، معین مورد نظر را انتخاب كنيد .

10-   “جزئيات صورت وضعيت” در اين قسمت شرح عمليات انجام شده به همراه ميزان و مبلغ آن جهت ارائه به كارفرما مشخص مي شود. در قسمت مقدار تاييد شده، مقادیری که توسط دستگاه نظارت کارفرما برای هریک از اقلام جزئیات تایید می شوند وارد می شوند و بر آن اساس مبلغ تایید شده قابل مشاهده می باشد. محاسبه مبلغ دريافتني صورت وضعيت با توجه به مبالغ تاييد شده صورت وضعيت انجام مي پذيرد.

2-   ضرايب و برداشت ها :

b5 - صورت وضعيت

1-      ضرايب

بر اساس مبالغ تاييده شده صورت وضعيت و درصد ضرايب قرارداد، مبالغ ماليات، بيمه تامين اجتماعي، حسن انجام كار، انجام تعهدات،ماليات بر ارزش افزوده محاسبه مي شوند. براي سایر ضرايب كاهنده قرارداد يك گزینه كه شامل مبلغ سایر ضرايب كاهنده قرارداد است در نظر گرفته شده كه كاربر مي تواند مبلغ محاسبه شده توسط سيستم را ويرايش كرده و تغيير دهد. براي ضرايب افزاينده قرارداد نيز به همين صورت عمل شده و يك گزینه جهت جمع مبالغ سایر ضرايب افزاينده در نظر گرفته شده كه كاربر مي تواند مبلغ ساير ضرايب افزاینده را نيز ويرايش كند.

b6 - صورت وضعيت

نكته :

حساب معين هر يك از ضرايب قرارداد جهت صدور سند حسابداري صورت وضعيت در فرم تنظيمات سيستم در قسمت تنظيمات پيمانكاري مشخص مي شود.

نكته:

جهت صدور سند حسابداري صورت وضعيت براي كليه ضرايب كاهنده/افزاينده، از حساب معين ساير ضرايب كاهنده/افزاينده كه در تنظيمات سيستم پيمانكاري مشخص شده است استفاده مي شود.

نكته:

در صورتي كه مقادير ضرایب صورت وضعيت را تغيير داده ايم و بخواهيم مقادير به مقدار محاسبه شده توسط سيستم برگردد كافي است از گزينه محاسبه مجدد b7 - صورت وضعيت استفاده كنيم تا مقادير ضرايب مجدداً توسط سيستم محاسبه شود.

 

2-      برداشت از علي الحساب

b8 - صورت وضعيت

 

در اين قسمت بر اساس علي الحساب، پيش دريافت و مصالح كارفرما مشخص شده در قرارداد ميزاني كه در اين صورت وضعيت مستهلك مي شود را در ستون مربوطه مشخص مي كنيم.

 

3-      با توجه به اطلاعات وارد شده در قسمت جزئيات قرارداد و ضرايب و برداشت ها مبلغ دريافتني صورت وضعيت مشخص مي شود. پس از ورود اطلاعات كليد y6 - صورت وضعيتذخيره  يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام y7 - صورت وضعيت نمايش داده ميشود .

3-     صدور سند حسابداري صورت وضعيت :

1-      پس از ثبت صورت وضعيت ، بايد سند آن در حسابداري ثبت شود . براي ثبت سند حسابداري صورت وضعيت ، در ليست صورت وضعيت ها ، يك يا چند صورت وضعيت مورد نظر را انتخاب كرده و يا فرم صورت وضعيت را باز كنید و در نوار ابزار بالاي فرم يا ليست كليد صدور سند حسابداريb9 - صورت وضعيت را بزنيد .

2-      در مورد صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، موارد زير را مد نظر داشته باشيد :

3-         براي صدور سند حسابداري صورت وضعيت ، بايد اطلاعات  معين همه ضرايب در تنظيمات سيستم پيمانكاري مشخص شده باشد.

4-      براي صدور سند  حسابداري صورت وضعيت بايد حساب معين صورت وضعيت تاييد شده در تنظيمات سيستم پيمانكاري مشخص  شده باشند.

5-      در صورت وضعيت در صفحه اسناد مرتبط  ، ميتوانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي صورت وضعيت را مشاهده كنيد .

b10 - صورت وضعيت

6-      پس از ثبت سند حسابداري يك صورت وضعيت ، امكان انجام تغييرات در آن تا زمان حذف سند حسابداري مربوطه وجود ندارد . فقط مي توان براي صورت وضعيت تسويه حساب ثبت نمود.

7-      براي حذف سند حسابداري صادر شده براي صورت وضعيت ، در بالاي فرم يا ليست صورت وضعيت ها كليدb11 - صورت وضعيت  را بزنيد .

8-      براي ويرايش سند حسابداري صادر شده براي صورت وضعيت ، در بالاي فرم يا ليست صورت وضعيت ها كليد b12 - صورت وضعيت را بزنيد .

9-      براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي صورت وضعيت ، در بالاي فرم يا ليست صورت وضعيت ها كليد b13 - صورت وضعيت را بزنيد .

10-  براي ثبت تسويه براي صورت وضعيت كليدb14 - صورت وضعيت را بزنيد تا فرم تسويه حساب باز شود و مبلغ تسويه را جهت تسويه حساب وارد نماييد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *